Espais de treball

Inici / Què fem? / Espais de treball

ECAS està organitzada en quatre tipus d’espais de treball (vegeu membres): comissions d’àmbit, comissions territorials, vocalies i grups de treball. Els tres primers espais són de caràcter permanent i estan formades per professionals de les entitats membres d’ECAS que treballen en l’àmbit o el territori en qüestió.

La creació i constitució de qualsevol comissió o vocalia l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

Es defineixen com a comissions aquells grups de treball que desenvolupen accions encaminades a satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat i incidència política detectades i desenvolupades per les pròpies entitats sòcies, mentre que les vocalies sorgeixen dels vocals de la Junta Directiva i es defineixen segons els temes estratègics a seguir.

Actualment comptem amb cinc comissions d’àmbit operatives:

 • Inserció sociolaboral
 • Penitenciari i Execució Penal
 • Migracions
 • Famílies
 • VIH-SIDA i Exclusió Social

L’objectiu de les comissions d’àmbit és vehicular el debat, elaborar materials i generar propostes entorn a les problemàtiques socials a les quals des d’ECAS volem donar resposta. Com a experts en diferents temes que treballen sobre el terreny, des de la proximitat i en serveis d’atenció directa a través de les seves entitats, els membres de les comissions canalitzen la informació cap a la federació i disposen d’una plataforma de segon nivell per fer arribar a les institucions i altres agents socials les necessitats o mancances detectades, així com les nostres aportacions per contribuir a la millora de la situació. L’autonomia de les comissions suposa un compromís per assolir, a llarg termini, un model de gestió participatiu de qualitat.

Dues comissions territorials:

 • Tarragona
 • Girona

Sis vocalies:

 • Capacitació
 • Incidència pública
 • Inserció sociolaboral
 • Internacionalització de l’acció social
 • Pobresa
 • Territorial

Els eixos d’interès estratègic de l’organització defineixen les vocalies a través de les quals s’estructura l’acció operativa de la Junta. Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

I tres grups de treball:

 • Renda Mínima d’Inserció
 • Governança
 • Acció Comunitària

Els Grups de Treball es defineixen com a grups ocasionals que es constitueixen en funció de la necessitat d’organització d’un espai dedicat a una temàtica concreta i puntual. Els estableix la Junta Directiva.