Skip to content
Àmbit d'actuació:
Benestar social, salut, educació, cultura i món associatiu.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans immigrats
Missió/ideari:

Propiciar espais de debat i reflexió interna, sobre els processos migratoris i la interculturalitat, entre els professionals de la xarxa, cercant aquelles sinergies que ens han d’ajudar a prendre consciència directa de l’altre, i dels obstacles inherents al desconeixement mutu. Impuls de projectes per avançar en el diàleg entre cultures, la tolerància i el respecte mutu.

Any d'inici de l'activitat:
2003