Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a la salut reproductiva, mediació intercultural, orientació jurídica, suport psicològic, eines per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
Col.lectius destinataris:
Dones, famílies, persones immigrades en situació administrativa irregular i persones vulnerables i/o en risc d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
29.500
Equip humà:
11 professionals contractats/des i 18 voluntari/àries
Missió/ideari:

Assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

Any d'inici de l'activitat:
1986