ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tots siguem partícips.

Captura-portada-Diptic2018
Díptic de presentació d’ECAS

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ | Promoure i enfortir les capacitats, competències i oportunitats de les entitats d’acció social per tal de generar sinergies i coneixements que ajudin a la transformació social i a la lluita contra les desigualtats, i situïn la federació com a referent significatiu en les polítiques socials del nostre país.

VISIÓ | Articulada al voltant dels tres eixos estratègics de l’activitat de la federació:

  • Utilitat: ECAS serà eina fonamental en la vertebració del sector i en la generació de sinergies en el camp de l’acció social, de tal manera que les necessitats i interessos que defensen les entitats s’articulin des de la federació. A més, serà facilitadora de recursos per als associats, capacitant les organitzacions i ajudant-les a aportar valor a la seva activitat.
  • Representativitat: ECAS aglutinarà i defensarà els interessos de les entitats d’acció social des d’una estructura basada en el treball en xarxa i comunitari, i associarà les entitats del sector que ho vulguin i que treballin per construir una societat més justa i cohesionada.
  • Incidència: ECAS serà interlocutor vàlid per a la societat i l’administració per tal d’aconseguir canvis vers una societat més equitativa, amb capacitat de mostrar una praxi i un discurs consensuat des d’una ètica compartida.

VALORS | Confiança, Participació, Coherència i Corresponsabilitat

  • Col·laborem des de la confiança, amb transparència i voluntat de ser complementaris amb la resta d’organitzacions del sector.
  • Participació amb respecte a la diversitat, capacitat crítica i d’autocrítica i a la recerca del consens.
  • Coherència i rigor en el treball de les entitats a la recerca de la qualitat i la innovació social.
  • Reivindiquem la diversitat de mirades i apel·lem a la corresponsabilitat col·lectiva per construir una societat més justa i compromesa amb l’interès general i, especialment, amb les persones en situació o risc d’exclusió social.

ECAS està registrada al Registre d’Associacions amb el número 469. Neix l’any 2003 com a fruit de la fusió de diferents plataformes que treballen a Catalunya en l’àmbit social per oferir un espai d’intercanvi, diàleg i coordinació, no només entre les entitats associades, sinó també amb les administracions i la resta d’agents socials. L’òrgan sobirà d’ECAS és l’Assemblea, de la qual formen part totes les entitats associades. Actualment la formen més de 125 entitats que atenen una elevada xifra de persones anualment gràcies a la tasca i la implicació tant de professionals contractats/des com de persones voluntàries.