Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a persones afectades pel VIH /sida, reducció dels danys associats al consum de drogues, treball sexual i salut, inserció sociolaboral, acció comunitària, atenció psicosocial i/o sociosanitària, pobresa extrema, habitatge, recerca, promoció voluntariat social, sensibilització social i incidència política.
Col.lectius destinataris:
Persones amb el VIH/sida, persones amb drogodependències, persones en contextos de prostitució i tracta, que exerceixen la prostitució, adolescents i joves, dones i persones immigrades
Persones ateses (anualment):
4.800
Equip humà:
19 professionals contractats/des i 25 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social

Any d'inici de l'activitat:
1993