Next Diversitat i empresa

Entre 2022 i 2023 des d’ECAS, en col·laboració amb PIMEC, impulsem el Programa Next Diversitat i Empresa, una iniciativa subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU que pretén incorporar o millorar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva ocupabilitat.  

Aquest projecte ens permet treballar i sumar esforços amb organitzacions empresarials i entitats socials per avançar de manera conjunta en la inclusió de la diversitat a l’àmbit professional, acompanyant tant les persones empresàries com les persones en situació de vulnerabilitat que volen accedir al mercat laboral. En aquest sentit, a més d’ECAS i PIMEC com a nodes de de més de 125 entitats socials i de moltíssimes petites i mitjanes empreses respectivament, col·laboren en el desenvolupament estratègic i operatiu del programa Femarec, Fundació Gentis i Fundació Intermèdia, i 31 entitats socials que son les encarregades de desplegar el projecte arreu del territori. 

El Programa Next Diversitat i Empresa té, així doncs, un doble objectiu:  

 • D’una banda, sensibilitzar les petites i mitjanes empreses del territori envers la diversitat en l’empresa, mitjançant la implementació de Plans de Diversitat  
 • I, de l’altra, facilitar la inserció laboral i la formació de persones en situació de vulnerabilitat gràcies a l’elaboració i la implementació d’Itineraris Individualitzats d’Orientació.  

 Durant el desenvolupament del programa s’espera implementar 620 Plans de Diversitat i prop de 1.790 Itineraris Individualitzats d’Orientació.  

A QUI S’ADREÇA EL PROGRAMA? 

El programa s’adreça a persones…

 • Que pertanyen a un dels col·lectius vulnerables descrits a la Llei 27/2002
 • Que poden disposar de certificació o informe del servei de referència que acrediti el seu estatus
 • I que estan buscant feina i estan donades d’alta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a Demandant d’Ocupació No Ocupada (DONO). 

COL·LECTIU / ACREDITACIÓ

 • Persones amb discapacitat física, psíquica  o sensorial o amb malalties mentals (Certificat grau de discapacitat)
 • En el cas de malalties mentals, persones sense grau de discapacitat reconegut (Informe mèdic del servei que en fa el seguiment terapèutic)
 • Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (Certificat com a beneficiari/a de la Renda Garantida de Ciutadania)
 • Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania perquè no compleixen els requisits establerts (Informe de Serveis Socials)
 • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors (Informe òrgan competent)
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social (Informe òrgan competent)
 • Interns de centres penitenciaris que poden accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses (Informe òrgan competent)
 • Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió (Informe de Serveis Socials)
 • Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys (Informe de Vida Laboral)

QUÈ OFEREIX EL PROGRAMA?

El Programa ofereix a la persona participant l’oportunitat de seguir un itinerari d’orientació i formació adaptat al seu perfil per afavorir la seva inserció laboral.

L’itinerari, que dura entre 3 i 6 mesos, inclou:

 • Accions de formació, orientació i acompanyament en el procés d’inserció laboral.
 • Accions d’ajustament de la persona al lloc de treball i de sensibilització de l’entorn empresarial, facilitadores de la inserció. 
 • Accions de seguiment.

COM INSCRIURE PARTICIPANTS?

El Programa Next Diversitat i Empresa és un projecte innovador que actua a tot Catalunya i que ha nascut amb la voluntat de promoure la sensibilització en matèria de diversitat i amb el propòsit d’acompanyar tant a les persones empresàries en la incorporació i gestió de la diversitat a les seves organitzacions, com a les persones en situació de vulnerabilitat en el seu camí d’inserció al mercat laboral.

Si voleu derivar persones que considereu que es podrien beneficiar d’aquest iniciativa, ens podeu facilitar les seves dades a través del formulari online:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Un cop rebem la petició, i en funció del perfil i la localització de cada persona, cercarem entre les entitats vinculades al projecte la més adequada per acompanyar-la en aquest procés.

Entitats d’ECAS participants: 

ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)
ADFO (Associació Diversitat Funcional d’Osona)
AMPANS
Andròmines
Associació Centre de Formació i Prevenció (CFP Maresme)
Associació Iniciatives Solidàries
Associació Reintegra Lleida
Associació REIR
Camins. Fundació Social Escola Pia
Catnova
Dones Pel Futur

Eines Per a Tothom
Eveho
Fòrum Dona Activa
Fundació Ared
Fundació Formació i Treball
Fundació Iniciatives Solidàries
Fundació IRES
Fundació Onada
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Sant Tomàs
Insercoop

La Merienda
Osonament
Probens
Prohabitatge
Resilis
Sant Joan de Déu Serveis Socials (Barcelona)
Secretariado Gitano
Suara
Surt

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball

El Programa Next Diversitat i Empresa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Fianançat per: la Unió Europea. Fons Europeu Next Generation. Gobierno de España. Plan de recuperación Transformación y Resiliencia.