Skip to content
 
info ASSEMBLEA
2013 | febrer 
Logo
  1. Participació activa en l’Assemblea
  2. Benvinguda de dos nous socis: sumem 87 entitats
  3. Balanç 2012 i novetats internes
  4. Tancament financer de 2012 sense deute
  5. Pla operatiu i pressupost 2013
  6. Utilitat d’ECAS: propostes per al 2013
  7. Celebració dels 10 anys d’ECAS
  8. Programa de formació en gestió de qualitat de la Taula
  9. Ratificació de Teresa Crespo com a presidenta

Participació activa en l’Assemblea

Una quarantena de representants d’entitats d’ECAS vàreu assistir i participar activament en la primera Assemblea d’aquest any, que va obrir la presidenta, Teresa Crespo, reconeixent el moment difícil que travessem però posant èmfasi en els aprenentatges que en podem extreure. L’enfortiment mutu, la major presència pública i el treball conjunt per la corresponsabilitat són tres línies positives en les quals hem de continuar avançant.


Benvinguda de dos nous socis: sumem 87 entitats

Acció Solidària contra l’Atur i Fundació Germina van ser ratificades coma noves entitats membres d’ECAS. Llucià Torras i Óscar Angosto (a la foto), en representació de cadascuna d’elles, van exposar la trajectòria i la tasca que realitzen.  Acció Solidària contra l’Atur, amb seu a Barcelona, impulsa iniciatives d’autoocupació i per la consolidació d’empreses del sector social. Fundació Germina, situada a Santa Coloma de Gramenet, centra la seva atenció i acció comunitària en infants, joves i les seves famílies. 


  

Balanç de 2012 i novetats internes

Teresa Crespo va fer un repàs de l’actuació d’ECAS en els eixos estratègics d’utilitat, representativitat i incidència política, i de l’activitat realitzada per les comissions i vocalies en la presentació de l’informe de gestió 2012. La Comissió de Gènere s’ha integrat a la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) i la nova vocalia d’Internacionalització ha liderat el desenvolupament de relacions i projectes en el marc de la Unió Europea. Les entitats vàreu tenir la possibilitat de valorar les activitats de 2012 a través d’aquest qüestionari, que us demanem a les que no vau poder assistir a l’Assemblea que el responeu i ens el retorneu a ecas@acciosocial.org abans del 8 de març. Properament us farem un retorn. També us preguem que comproveu en aquest enllaç que la informació que apareix a la Memòria 2012 –de la qual es va presentar un esborrany a l’Assemblea– és correcta.


Tancament financer de 2012 sense deute 

L’Assemblea va aprovar el tancament financer de 2012, any en què ECAS ha disminuït els ingressos i les despeses. El gerent, Jordi Gusi, va destacar que la federació compta amb una estructura de personal petita –les tasques de secretaria i la coordinació de la Comissió d’Inserció Sociolaboral han estat repartides entre l’equip tècnic—, que s’amplia o redueix en funció del pressupost i els projectes. La renovació dels convenis triennals amb l’ICASS, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i la Diputació de Barcelona, juntament amb les quotes de les entitats membres, asseguren uns ingressos estables de 150.000€ anuals durant els tres propers anys. Gusi va valorar positivament que 2012 es tanqui sense deute financer, malgrat que les perspectives per a 2013 ha requerit sol·licitar un crèdit a Triodos Bank. A partir d’una pregunta sobre la possibilitat de subcontractar a entitats d’ECAS serveis puntuals, la Junta Directiva es va comprometre a revisar i complementar el protocol d’actuació previst. També es va suggerir la possibilitat de centralitzar la compra de serveis, tal com ha ofert la Taula d’entitats del Tercer Sector amb la subhasta d’energia elèctrica.


Pla operatiu i pressupost 2013

Un dels nuclis del Pla operatiu 2013 –presentat per la presidenta, Teresa Crespo, i aprovat per l’Assemblea— és facilitar eines a les entitats per afrontar l’actual context social i econòmic. En aquest sentit s’han iniciat dos projectes: un de capacitació en emprenedoria social a través de tres tallers i el Programa ‘Reinventa’t’ per a la reconversió d’entitats socials. Es donarà continuïtat a l’impuls d’aliances entre entitats i amb el món local; al procés d’articulació del tercer sector; a la tasca d’incidència política a través de contactes amb el Govern i els partits, fent especial seguiment del Pla de lluita contra la pobresa i de la nova llei de RMI; i a la nostra participació activa a la Taula. Teresa Crespo va anunciar la possibilitat de donar un impuls al procés d’internacionalització incorporant-nos a la plataforma ESAN, opció que va quedar aprovada amb el vist-i-plau de l’Assemblea al Pressupost 2013. Fina Rubio va presentar la xarxa DDiPAS, impulsada per ECAS, que el 20 de març organitzarà la jornada ‘Afrontant la crisi amb una altra mirada’ i farà entrega del Premi ASPÀSIA en defensa de l’equitat de gènere.


Utilitat d’ECAS: propostes per al 2013

La segona part es va dedicar a debatre l’eix d’utilitat i formular propostes d’actuació a partir de la pregunta ‘Què farà ECAS per la meva entitat al 2013?’. A través de tres grups de treball es van extreure propostes concretes a explorar, entre les quals: avaluar l’impacte social de les entitats, impulsar una central de compres que permeti centralitzar i reduir grans línies de costos, obtenir dades per conèixer la situació real de les entitats, compartir el coneixement i l’expertesa, continuar el procés d’internacionalitzaciói i formació en emprenedoria social, i estructurar el sector per no duplicar espais de treball.


 

Celebració dels 10 anys d’ECAS

Durant la darrera part de l’Assemblea es van recollir idees per a la celebració enguany del desè aniversari de la federació a partir d’una primera proposta de la Junta, que passaria per un acte lúdic de trobada i el possible reconeixement de trajectòries professionals i iniciatives que en els darrers 10 anys hagin contribuit als objectius de l’acció social. Guillem Correa (Iniciatives Solidàries) va animar a fer extensa la celebració als usuaris i voluntaris de les entitats. Rosa Balaguer (Casal dels Infants) i Fina Rubio (Surt) van coincidir a orientar la commemoració cap a accions reivindicatives i de mobilització en resposta a les polítiques de retallades i els problemes de finançament de les entitats, més que no pas en actes festius. Magda Català (Afocat) i Montse Tohà (IReS), però, es van mostrar partidàries de combinar les reivindicacions i el caràcter lúdic en un acte obert organitzat amb el suport de professionals i voluntaris de les pròpies entitats sòcies.


 

Formació en gestió de qualitat a la Taula

Olga Castro (Intress) va animar les entitats a participar en el Programa de formació en gestió de qualitat impulsat pel grup de treball d’Innovació i Qualitat de la Taula d’entitats del Tercer Sector, de la qual és membre en representació d’ECAS. El grup proposa que ompliu el formulari d’autoavaluació ‘I tu com estàs de qualitat?’, punt de partida per conèixer la situació actual al sector. Ens podeu enviar les respostes a ecas@acciosocial.org.


 

Ratificació de Teresa Crespo com a presidenta

Arran del tancament de FIAS, entitat membre d’ECAS en representació de la qual Teresa Crespo era membre dels òrgans de govern de la federació, la presidenta va posar el seu càrrec a disposició de l’Assemblea. Donat que Crespo està vinculada des de fa anys a dues altres entitats d’ECAS, els presents van optar per ratificar el seu mandat en representació d’una d’elles, l’associació Ventijol.


Agència de Comunicació Socialcomunicacio@acciosocial.orgT. 93 268 3442 | M. 657 515 361
Logo
entitats catalanes d’acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 BarcelonaT. 93 268 2222 | F. 93 310 0483ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org@ecasacciosocial | /ecas.acciosocial
Avis legal: Aquest missatge pot contenir informació privilegiada i/o confidencial. Si no sou el destinatari del mateix o la persona encarregada de la seva distribució, NO US ESTÀ PERMÈS copiar, fer entrega, ni difondre’n el seu contingut; aixÍ­ mateix, us preguem que aviseu al propietari i elimineu aquest correu electrònic.