Estatuts

Els estatuts d’ECAS recullen tota la normativa que emmarca el funcionament de la federació. S’hi defineixen els fins per als quals ECAS va ser creada: representar i defensar els interessos de les entitats membres; promoure el benestar social i la qualitat de vida d’aquelles persones amb risc d’exclusió social; reflectir les propostes dels membres de l’entitat per millorar l’atenció als col·lectius amb els quals es treballa; promoure un model de desenvolupament social compartit per les administracions i la societat civil; i ser interlocutors del sector social que  davant les instàncies, públiques o privades, corresponents.

S’hi estableix la tipologia d’entitat que pot ser-ne sòcia i els seus drets i deures. Es defineix l’òrgan i les atribucions de l’Assemblea General, on cada associat té dret a vot i els acords es prenen per majoria simple. S’hi determina la composició de la Junta Directiva, amb un mínim de 6 membres i un màxim de 22, i la durada del càrrec, de tres anys sense perjudici en cas que hi hagi una reelecció. Així mateix, s’hi defineixen els càrrecs i atribucions de presidència, vicepresidència, tresoreria, secretaria, comissions i vocalies. S’exposa el règim econòmic, fixant l’origen dels recursos econòmics (quotes associatives, subvencions, donacions o el propi patrimoni) i establint un mínim d’un 75% del pressupost anual a fins socials. També s’hi especifica el règim disciplinari i les sancions que es poden imposar a aquells membres que cometin infraccions.

Estatuts (PDF)

 

Reglament de Règim Intern

El Reglament de Règim Intern és un document creat l’any 2017 que té per objectiu regular de manera específica alguns dels punts més rellevants dels estatuts pel que fa al funcionament de la federació: la definició de la tipologia i del funcionament de les comissions, vocalies i grups de treball; l’establiment dels principis que regeixen la representativitat interna i externa d’ECAS i les funcions dels portaveus; el procediment de renovació dels càrrecs de la Junta Directiva; i la participació i la gestió dels projectes d’ECAS (què tenir en compte per a la signatura de convenis amb les administracions públiques per a la gestió de projectes conjunts).

Reglament de règim intern (PDF)

 

Codi ètic

El Codi ètic és un document aprovat el 2019 realitzat amb l’objectiu de dotar la federació d’una eina comuna per vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de l’entitat (Junta Directiva, comissions, grups de treball i equip tècnic), en la relació entre les entitats membres i en l’actuació en representació d’ECAS davant altres entitats i actors de la societat civil i l’Administració.

Codi ètic (PDF) | Código ético (PDF)

 

Marc legal que regula el funcionament de la federació:

LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Llei Orgànica 1/2002 del 22 de març reguladora del dret d’associació