Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea que es renoven cada dos anys. Els membres de la Junta Directiva no reben cap retribució pel fet de formar-ne part i cap dels seus membres té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes aproximadament, en sessions de dues hores de durada (calendari de reunions).

Foto-Junta_retalladaFuncions de la presidència i la vicepresidència

  • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a (com a mínim n’hi haurà un i com a màxim, tres).

 

Funcions de la tresoreria i la secretaria

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva (les quals han de ser visades prèviament pel/per la president/a), i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar amb la col·laboració de la comissió tècnica i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar; i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

Funcions de les vocalies

Els eixos d’interès estratègic de l’organització defineixen les vocalies a través de les quals s’estructura l’acció operativa de la Junta. Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.