Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida, codesenvolupament, inserció sociolaboral, inserció des de la perspectiva de gènere, integració intercultural, cooperació i codesenvolupament, mediació comunitària i familiar i informació i sensibilització social.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans immigrats/des i famílies.
Equip humà:
7 persones contractades
Missió/ideari:

Promoure un model de societat intercultural que faciliti l’accés ple als drets de ciutadania de persones migrants, desenvolupant polítiques de lluita contra qualsevol forma d’exclusió social i col·laborant en el desenvolupament dels seus països de procedència.

Any d'inici de l'activitat:
1994