Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció sociolaboral, formació permanent i assessorament per a l’autoocupació, serveis d’atenció a les persones, serveis socioeducatius, interculturalitat i cooperació, assessorament i orientació a l’emprenedoria, itineraris per a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció.
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’atur, joves sense graduat en ESO, joves en edat d’escolarització obligatòria, persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, persones emprenedores.
Persones ateses (anualment):
890
Equip humà:
14 professionals contractats/des, 3 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Desenvolupar accions de caràcter integrador i de millora en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i atenuar els efectes de l’exclusió social. Les àrees d’intervenció es concreten en Socio Educativa (projectes per afavorir l’èxit escolar en l’etapa obligatòria i post-obligatòria), Integració social i laboral (itineraris formatius i d’inserció laboral) i Inserció laboral (per compta pròpia i per compta aliena).

Any d'inici de l'activitat:
2005