Inserció i contribució comunitària de persones en risc d’exclusió
Davant el trencament del pacte social que girava a l’entorn del dret al treball com a principal via d’accés als drets de ciutadania, alhora que un dels mecanismes bàsics d’articulació de les relacions socials, ens trobem amb la necessitat de garantir per altres vies la inclusió de les persones i el seu dret a la participació social.

El projecte Entre l’ocupació i el treball. Davant la manca d’ocupació, restituïm el valor social del treball parteix de la constatació que l’ocupació estable, a jornada completa i amb garanties d’autonomia econòmica ha deixat de ser una opció viable per a moltes persones i planteja la inserció laboral des de la perspectiva del dret a la inclusió. Aquest enfocament permet restituir el valor social del treball i reintegrar les persones desocupades per la via de la seva utilitat social i no només mercantil.

D’on venim?
Les polítiques socials basades en l’accés a una feina estan esdevenint programes que transformen les dificultats d’accés al mercat laboral en mancances personals, enlloc d’abordar-les com a problema col·lectiu. En conseqüència, la desocupació i la precarietat en l’ocupació tenen efectes directes d’exclusió social en aquests persones que van més enllà de la qüestió purament econòmica o material.

On volem anar?
La inclusió s’hauria de fer possible a través de tres eixos: la participació en el mercat de treball, l’aprofitament de béns i serveis públics a l’abast de tothom i la implicació en activitats que es despleguen a l’entorn de la família i altres relacions comunitàries. Alguns exemples d’aquesta vertebració els podem trobar en les pràctiques que es desenvolupen en el marc del que s’anomenen les economies transformadores: economies comunitàries, consum responsable, economia de les cures, economia col·laborativa, etc.

Fase 1: Identificació i selecció d’experiències

Entre l’ocupació i el treball parteix d’una selecció d’experiències dutes a terme per entitats* d’acció social amb persones que, malgrat haver rebut l’etiqueta de ‘desocupades’, busquen la possibilitat de situar-se en una altra posició en què el seu valor no es desprengui d’allò que no té (feina remunerada), sinó d’allò que pot aportar com a ciutadà.

Partim d’accions que restitueixen el lloc de la persona com a ciutadà/na a través de:

 • Revaloritzar la seva pròpia història: reconstruir el seu relat vital i les seves experiències donant-los un espai al currículum laboral.
 • Recuperar el seu protagonisme: atorgar un paper proactiu a la persona a partir dels seus propis interessos, i no només de l’oferta existent.
 • Facilitar l’accés als béns i recursos públics: refer el vincle de la persona amb el seu entorn mitjançant l’ús de l’oferta de serveis socials, d’oci, de salut, etc.
 • Promoure l’accés al coneixement i a la cultura: permetre a la persona tenir una relació diferent amb el treball a través de fer circular sabers i expressions artístiques: mentories, teatre social, etc.

 

Fase 2: Elaboració d’un informe

Les experiències seleccionades (entre deu i tretze) s’analitzaran presencialment a través d’entrevistes i els aprenentatges que se n’extreguin es recolliran en un informe que es farà públic un cop finalitzat el projecte.

Informe final (PDF)

Les experiències incloses les realitzen o han realitzat les següents entitats:

 • Acció contra la fam (ACH)
 • Centre d’Higiene Mental Les Corts
 • Femarec
 • Fundació Àmbit Prevenció
 • Fundació Adsis
 • Fundació Ared
 • Fundació Els Tres Turons
 • Fundació Mercè Fontanilles
 • Salesians Sant Jordi (Mataró)