Passos a seguir per associar-se a ECAS:

 

 1. Sol·licitar una reunió amb la direcció general a través del correu electrònic ecas@acciosocial.org.
 2. Presentar la documentació requerida.
 3. Aprovació de l’adhesió per part de la Junta Directiva.
 4. Ratificació per part de l’Assemblea General Ordinària, celebrada immediatament després de la Junta on s’hagi aprovat l’alta.

Les entitats interessades han de complir els següents requisits:

 • Ser entitats d’iniciativa social sense afany de lucre.
 • Desenvolupar accions per la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Disposar d’experiència i trajectòria per oferir serveis professionals de qualitat. Cal acreditar un mínim de dos anys d’antiguitat (a comptar des de la seva inscripció al registre d’entitats que correspongui)
 • Ser independents i autònomes en la seva gestió i govern. (La Junta Directiva valorarà si el nou membre compleix aquest criteri o es veu instrumentalitzat en la defensa d’interessos particulars per llurs vinculacions amb empreses mercantils, partits polítics o confessions religioses.)
 • Acreditar certa correspondència de fins: s’observarà especialment, d’acord amb el redactat dels seus estatuts i memòries d’activitat, la congruència i similitud entre les finalitats de l’entitat sol·licitant i les d’ECAS.
 • Aportar un aval: les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de com a mínim dos recolzaments explícits i motivats, emesos per l’òrgan de govern d’entitats membres d’ECAS.
 • Ser acceptades per la Junta Directiva i ratificades per l’Assemblea, i complir els deures detallats als Estatuts.

La participació a ECAS es vehicula a través de les entitats que en formen part i no es preveuen, per tant, col·laboracions o voluntariats a títol individual.

 

Protocol per a l’ingrés, acceptació i acollida de nous socis (PDF)

 

Per a més informació, contacteu via telefònica al 93 295 59 46 o per correu electrònic a  ecas@acciosocial.org.