10.02.2021 | Document conjunt de l’Aliança ECAS-FEDAIA-FEPA amb motiu de les eleccions del 14 de febrer

L’Aliança ECAS-FEDAIA-FEPA demana, amb motiu de les eleccions del proper diumenge, que les forces polítiques adoptin un ‘Compromís amb la infància, la joventut i les seves famílies‘. En un document conjunt, alerten que “la situació de crisi social genera un retrocés en els drets de la infància” i posen sobre la taula 7 propostes en matèria d’igualtat d’oportunitat i compliment de drets:

 1. Garantir la igualtat d’oportunitats i el compliment dels drets de la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat.
  • Potenciar els espais, eines i canals per a què la infància i joventut en situació de risc o vulnerabilitat participi en tot allò que permeti desenvolupar els seus drets com a ciutadania de ple dret (disseny de polítiques, espais de participació territorials…).
  • Treballar una estratègia catalana per a l’eradicació de la pobresa de la infància i la joventut. Pensar en mesures com l’Ingrés Mínim Vital o la Renda Universal per a totes les persones però, en especial, per a aquelles famílies amb infància a càrrec o per a les persones joves, amb especial atenció a les extutelades –que actualment queden excloses fins els 22 anys.
  • Combatre la segregació escolar i garantir la plena igualtat d’oportunitats per a l’accés a espais educatius, formatius i culturals de diversa tipologia. Tal com recull l’estudi de Save the Children sobre l’informe PISA 2018, Catalunya té la quarta taxa més alta de segregació escolar de l’Estat espanyol. I segons el Síndic de Greuges, la segregació escolar és “el gran problema del sistema educatiu català”, amb escoles públiques que tenen fins un 76% d’alumnes immigrants davant menys d’un 6% d’algunes concertades. 
  • Universalització de l’atenció a la petita infància, amb la recuperació i impuls dels espais familiars com a espais de criança positiva, des de la prevenció i la promoció de la conciliació de la vida laboral i familiar, i amb especial atenció a les famílies monoparentals.
  • Garantir l’accés a estudis postobligatoris per a la joventut en situació de vulnerabilitat.
 2. Desplegar el model SIS (serveis d’intervenció socioeducativa) a tot el territori català, garantint-ne una correcta dotació pressupostària i corregint la manca de recursos per part dels ens locals a l’hora de complementar l’aportació de la Generalitat. El model ha de permetre una detecció i abordatge preventiu del màxim nombre de situacions de vulnerabilitat o risc, així com un acompanyament garantista per a la infància i joventut com a les seves famílies, d’acord amb el que estableix el recentment aprovat Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, on es marca com a prioritat la prevenció i l’acció comunitària i d’acord amb l’objectiu 2.2. del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018. Cal garantir l’accés a dispositius i competències TIC per a totes les famílies amb infants a càrrec, desplegant serveis formatius per garantir el coneixement i l’ús adequat d’aquestes tecnologies, i també cal potenciar els serveis de reforç escolar amb la participació de les famílies un cop acaben les classes a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
 3. Tancar la revisió del Sistema d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, potenciant-ne la reconversió cap a un model comunitari que aporti una intervenció més grupal i col·lectiva, que aporti solucions col·lectives a dificultats individuals d‘infants i joves, que potenciï la xarxa i redueixi l’aïllament social que pateixen. Així mateix, un model que, en la part
  residencial, aposti per la qualitat i permeti cercar solucions adaptades a les noves necessitats que la infància i joventut tingui, potenciant l’atenció centrada en la persona i, per tant, el paper central i empoderat de la infància, la joventut i les seves famílies en tot allò que fa referència al seu procés. Un model que ha d’apostar per la construcció d’una
  comunitat més vertebrada, per promoure la transformació social, per fer que els protagonistes siguin els i les joves, per contribuir en el desenvolupament del territori, per avançar en la inclusió social i per generar comunitats cohesionades i cohesionadores.
 4. Actualitzar i fer transparent la cartera de serveis –fent constar si són de prestació garantida i la seva accessibilitat- i treballar un decret de tarifes que reconegui els diferents serveis del Sistema d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i, a la vegada, reconegui el cost real de la prestació d’aquests serveis, tenint en compte la necessitat de revertir la situació infrafinançament dels darrers 12 anys. Des de la Confederació i les diferents federacions hem posat sobre la taula la necessitat d’increments d’un 33% en totes les tarifes dels serveis d’atenció especialitzada lligats als professionals que estan adscrits al conveni d’acció Social i que aquest increment es consolidi en els pressupostos de la Generalitat de l’any 2021. Cal tenir en compte que, a la llei d’acompanyament dels pressupostos aprovada el 24 d’abril de 2020, s’han aprovat dues esmenes importants que caldria aplicar també en l’àmbit de l’Atenció a la Infància:
  • L’aprovació de la llei de concertació social i la concertació sanitària amb formes no contractuals en el termini màxim de dos anys.
  • La modificació de la Llei 12/2007 de Serveis Socials, afegint la disposició addicional catorzena d’equiparació laboral dels professionals de la xarxa concertada de serveis socials d’atenció a la dependència, en la que el Govern de la Generalitat ha d’aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos plurianual per equiparar progressivament les condicions laborals dels professionals de la xarxa concertada de serveis socials d’atenció a la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa.
 5. Garantir un únic model d’atenció a persones joves extutelades, incrementant el nombre i la diversitat de recursos. L’atenció als processos d’emancipació al jovent tutelat i extutelat hauria d’estar integrada en un únic model que, al seu temps, tingui una major diversificació de recursos per tal de poder donar resposta a les diferents necessitats. És imprescindible evitar que les persones joves extutelades siguin ateses en circuits diferents en funció del seu origen. Cal vetllar per les següents qüestions:
  • Possibilitar la presència d’equips multidisciplinaris descentralitzats per tal de garantir una millor resposta a les necessitats dels infants i persones joves ateses.
  • Treballar per la sortida efectiva de les persones joves del sistema (traçabilitat, emancipació, apoderament…).
  • Treballar per itineraris per garantir els processos d’emancipació dels i les joves que assoleixen els 18 anys. Aquest itinerari està format per la suma de les diferents tipologies de suports que necessita la persona jove en cada moment del seu procés (habitatge, prestació, suport jurídic, psicològic…) i ha d’estar dissenyat entre les persones referents i cada jove.
  • Evitar el sensellarisme. Si una persona jove extutelada es troba en situació de carrer se li redueixen considerablement les possibilitats de completar el seu itinerari d’emancipació. Cal dissenyar recursos específics per a joves (amb poca exigència si s’escau) que evitin les situacions de sensellarisme i preparin el jovent per poder accedir a recursos d’emancipació amb major grau de compromís.
 6. Exigir el compliment efectiu dels drets de les persones joves tutelades, si és necessari a través de canvis legislatius, i garantir que les persones joves tutelades per la Generalitat puguin regularitzar la seva situació administrativa comptant amb un permís de residència i treball un cop assolida la majoria d’edat.
 7. Avaluar i redefinir el desplegament del Pla Interdepertamental de Suport a les Famílies per tal que doni resposta a les necessitats actuals de les famílies, activar l’Observatori Català de la Família com a òrgan de detecció de la vulnerabilitat en matèria dels drets de les famílies i control de l’execució dels plans de suport i acompanyament i crear serveis de suport específics per a famílies monoparentals i equiparar-ne les prestacions amb les famílies nombroses.

COMPROMÍS PER LA INFÀNCIA, LA JOVENTUT I LES SEVES FAMÍLIES (PDF)

Recommended Posts