17.07.2015 |Nota de premsa amb motiu del debat parlamentari sobre la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania | en PDF

  • ECAS proposa una aplicació progressiva de la nova renda fins arribar als 624 euros mensuals que planteja la ILP per una RGC
  • La prestació econòmica ha d’anar acompanyada de formació i suport individualitzat per promoure l’ocupació i la ciutadania activa

Amb vistes al debat parlamentari sobre la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que tindrà lloc en el proper ple del Parlament, la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social ha fet arribar a les forces polítiques amb representació a la cambra un document de reflexions i propostes al voltant de la iniciativa, que pretén donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya i garantir a tota la població els mínims per a una vida digna.

Davant la insuficiència i la ineficiència del mapa d’ajudes actuals, ECAS proposa unificar-les totes en una única prestació i racionalitzar la gestió del sistema de protecció social per garantir la cobertura, agilitar els tràmits i oferir una atenció integral que posi l’accent en la prevenció, la capacitació i l’autonomia de les persones beneficiàries. En aquest sentit, el debat de la RGC planteja una bona ocasió per iniciar el canvi radical que requereixen les polítiques socials i la seva aprovació pot representar el primer pas cap a un nou sistema de protecció social.

En front de les duplicitats, la manca de coherència en les condicions i normatives existents, la complexitat en l’accés a les ajudes, la discrecionalitat en l’atorgament, el feble caràcter supletori entre els diferents ingressos de la persona i la dificultat en els circuits d’entrada i sortida als programes d’ajuda, la RGC permetria simplificar el sistema i integrar els diversos dispositius d’atenció i suport al voltant d’un únic expedient i un únic referent en l’Administració gràcies al treball interdepartamental.

En relació a la reforma pendent del programa de Renda Mínima d’Inserció (RMI), la seva integració en la RGC podria formar part del procés d’unficació sota una concepció global de l’ajut que inclogui no només la prestació econòmica, sinó també els recursos educatius i de capacitació necessaris per desenvolupar un doble procés individual en els receptors: disposar dels mínims per viure i realitzar una transformació personal que permeti adquirir la plena autonomia.

Alhora cal reivindicar el dret al treball i recordar la responsabilitat dels poders públics de promoure l’ocupació i la ciutadania activa. Al marge de combatre les males praxis al mercat laboral –economia submergida, reducció salarial i precarització, entre altres—, ha de quedar establert el caràcter suplementari de la RGC, tant pel que fa a altres possibles subsidis com en relació a possibles contractacions parcials, fins arribar als 664 euros que marca la proposta de llei.

Quant als col·lectius amb major dificultat d’inserció laboral, i donada la manca d’ocupació al mercat de treball actual, per evitar la cronicitat i la dependència cal impulsar alternatives que contribueixin a l’apoderament individual i comunitari mitjançant la creació d’activitat, en base a la participació i la innovació social orientades a construir una ciutadania autònoma i activa.

Per tal de garantir la viabilitat econòmica de la RGC, es pot optar per una aplicació progressiva que parteixi del principi del dret reconegut i asseguri a tota la població que no disposa d’uns mínims ingressos la quantia actual de la RMI (420 euros), per anar-la incrementant anualment fins arribar als 664 previstos per la RGC.

Nota de premsa en PDF | Document complet de reflexions i propostes

Recommended Posts