14.03.2014 | Nota de premsa de valoració del Ple sobre pobresa al Parlament

  • La manca de propostes unitàries dificultarà el consens necessari perquè el Pacte contra la pobresa neixi prou fort

  • En la concreció i la dotació de recursos es confirmarà el compromís

Les resolucions aprovades pel Parlament després del debat general sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats podrien suposar millores importants gràcies a mesures com les referents al PIRMI, les beques menjador o les polítiques d’habitatge i ocupació,  però caldrà una comissió de seguiment que, a partir d’un calendari i unes prioritats, garanteixi el compliment en els terminis necessaris perquè les desigualtats inherents al sistema actual no continuïn creixent i generant pobresa. Cal una compromís clar, periodificat i amb indicadors que permeti fer un seguiment seriós perquè al final no ens trobem amb un oportunitat perduda. Volem  confiar que els acords seran un punt de partida per frenar la pobresa i les desigualtats, i a mitjà i llarg termini serà necessari apostar més decididament per la prevenció amb actuacions transformadores que construeixin estructures i dinàmiques socials equitatives, basades en la redistribució de la riquesa mitjançant una fiscalitat justa i progressiva i el control del frau.

La prova que els compromisos adquirits ahir són ferms estarà en la dotació de recursos, econòmics i humans, per complir les resolucions adoptades. No podem acceptar l’argument que no hi ha diners, perquè els diners hi són: en mans públiques destinats a altres coses menys urgents i fins i tot qüestionables –com el pagament dels interessos del deute— i, sobretot, en mans privades i insolidàries que no només acumulen capital, sinó que fins i tot incompleixen la seva obligació de contribuir a les arques públiques en la mesura de les seves possibilitats eludint i evadint impostos.

Valorem la celebració del Ple monogràfic i les resolucions aprovades, però lamentem la manca de resposta unitària a l’enorme repte que representa combatre els elevats índexs de pobresa actuals. El Pacte contra la pobresa pendent de signar hauria de constituir un punt de partida consensuat que reflectís el compromís de totes les forces en la lluita contra les desigualtats, sotmès a avaluació, revisió i millora per respondre a les necessitats que es plantegin.

Les entitats d’acció social continuarem donant resposta a les demandes immediates i urgents per pal·liar les conseqüències de l’emergència social que vivim, però volem recuperar la nostra tasca constructiva i transformadora vers una societat més cohesionada, que garanteixi els drets socials, igualtat d’oportunitats i una vida digna per a tothom. Confiem que la propera tramitació parlamentària de la ILP per una Renda Garantida Ciutadana confirmi la voluntat del Govern de donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya

Nota de premsa en PDF | Aportacions d’ECAS al debat mitjançant la sessió #openpobresa

 

Recommended Posts