21.09.2017 | Article de Loli Rodríguez, coordinadora de la Comissió de Famílies d’ECAS, publicat a Social.cat

Les polítiques familiars continuen sent l’assignatura pendent a casa nostra. L’any passat, les entitats d’ECAS ja reflectíem la nostra preocupació per la situació de les famílies a les conclusions de l’estudi elaborat sobre el Pla de Suport a la Família 2012-2016 i reclamàvem la necessitat d’adoptar mesures urgents. Aquestes mesures, que han estat traslladades com a propostes a incloure en el nou Pla de Suport a les Famílies, es fonamenten en la constatació que les famílies a les quals atenem continuen en situació de pobresa i no perceben la “sortida de la crisi” que ens mostra l’anàlisi macroeconòmic.

La diferència d’oportunitats i la distància social continua sent molt gran. Les possibilitats de millora són molt escasses a causa de la dificultat en l’accés al treball o a l’habitatge, i les persones que han recuperat la feina no recuperen poder adquisitiu perquè els salaris són més baixos que abans de la crisi. Demanen millores en forma d’increment salarial i polítiques de suport a les famílies en tot el cicle vital dels seus membres.

Les conseqüències de la vivència d’aquestes situacions de dificultat i desgast es reflecteixen en tots els membres i en tots els models de famílies. Abasten i afecten àmbits com l’escolar, la salut mental, la salut relacional o l’àmbit laboral, entre d’altres. Els espais familiars de petita infància mereixen una atenció especial, ja que és uns dels serveis que s’han deixat de prestar en els anys més complicats de la crisi econòmica a favor de mesures d’urgència bàsicament assistencials.

És el moment de recuperar serveis con aquest, més universals i preventius. Els espais familiars promocionen el benestar infantil, la millora o l’enfortiment de les habilitats de criança dels pares i mares; fomenten les relacions familiars, generen xarxes de suport formal i informal, faciliten la detecció de situacions de vulnerabilitat i ofereixen suport en la cura dels infants a les famílies que ho necessiten.

De manera més genèrica, un dels elements clau en l’atenció i l’apoderament de les famílies és aconseguir la integralitat de la intervenció professional. Davant l’atomització de les respostes actuals i la multitud d’interlocutors que pot arribar a tenir una mateixa família, cal generar un únic referent que proporcioni una interlocució i un acompanyament eficients. Aquest referent crea sinergies entre els diferents professionals i evita duplicitats en la intervenció familiar.

Les entitats d’ECAS apostem decididament per aquest model clarament comunitari i hem recollit en un directori tots els serveis i programes que actualment estem prestant, amb finançament públic o privat. La publicació és una eina de visibilització de la tasca de les entitats i dels professionals referents de les famílies en la comunitat que pretén facilitar el contacte i la derivació de famílies als serveis.

En l’atenció que prestem hi reflectim el que considerem reptes clau de futur: desplegar polítiques socials de suport a les famílies que parteixin d’una visió global i transformadora, integrades en la intervenció comunitària tant de caràcter universal com específic per a les famílies més vulnerables; apostar per la prevenció i l’educació com a inversions de futur, promovent les relacions positives entre els membres de les famílies; i aplicar mesures per conciliar la vida familiar i laboral. Per assolir-los és imprescindible la col·laboració i la complementarietat entre l’Administració i les entitats del tercer sector en el disseny, la posada en marxa i l’avaluació de l’impacte dels serveis i programes d’apoderament, transformació i suport a les famílies.

Recommended Posts