08.11.2013 | Conscients de la dificultat del moment i de la necessitat d’unes polítiques restrictives, des d’ECAS celebrem l’ampliació de les partides per a beques menjador, habitatge i Renda Mínima d’Inserció (RMI) als pressupostos del Govern per al 2014. Ens sembla que poden pal·liar algunes de les situacions més greus que avui estem patint i, en especial en relació a la RMI, signifiquen un primer canvi de tendència respecte a  la situació actual que esperem que continuï avançant vers el reconeixement d’un dret avui oblidat. Reiterem, però, la demanda que el programa no estigui subjecte a una partida tancada per tal de donar compliment al dret subjectiu de les persones a rebre l’ajut.

Com a valoració general, no compartim que tinguin un caràcter marcadament social, ja que l’increment proporcional per a prestacions de serveis socials i de benestar en el conjunt dels pressupostos respon a la reducció global dels mateixos.  Malgrat tot, ens congratulem que s’hagin prioritzat les polítiques socials, si bé la davallada de les diferents partides que conformen l’Estat del Benestar és clara si observem l’evolució en els darrers exercicis –10,5% menys en els dos últims— i ens situa al nivell de fa una dècada en termes de despesa social per persona.

A més de la reducció d’aquestes partides –que en el cas de les polítiques d’ocupació fa dubtar molt de la capacitat de crear-ne—, fem constar que actualment s’estan canviant criteris de valoració del cost de les places en determinats recursos i qüestionant despeses fins ara cobertes amb l’objectiu d’abaratir la gestió dels serveis de protecció social. Donat que les mesures s’aplicaran abans que acabi l’any, el retrocés en la qualitat del servei i el deteriorament de les condicions laborals no serà imputable als pressupostos del 2014 i resultaran difícilment reversibles.

Per últim, tenint en compte el creixement de la demanda en els darrers anys i l’acumulació de situacions de vulnerabilitat que requereixen resposta, creiem que la tendència positiva que marca l’augment de les partides per a beques menjador, habitatge i RMI s’hauria d’ampliar i estendre a altres àmbits per garantir una cobertura plena.

En l’àmbit de la cooperació, compartim la valoració de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.

 

Recommended Posts