29.05.2017 | Article de Diosdado Toledano, de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, publicat a Social.cat

La signatura de l’acord per la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el passat 15 de maig entre els representants del Govern de la Generalitat i de la Comissió Promotora és un gran pas per rescatar les persones i emparar la ciutadania. En la roda de premsa totes dues bandes –Núria Carrera, Sixto Garganté i jo mateix per part de la Comissió Promotora i la consellera Dolors Bassa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies— vam explicar i valorar els aspectes fonamentals de l’acord i vam fer un breu repàs de la història d’aquesta iniciativa legislativa popular i de l’ampli suport social, polític i municipal obtingut al llarg de més de sis anys.

L’acord recull com a finalitat l’essència de l’art 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que preveu que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin “. Estableix com a persones beneficiàries de la RGC els qui no disposin d’ingressos o en tinguin en quantia inferior a la mateixa RGC, que és incompatible amb la possessió de patrimoni a excepció de l’habitatge habitual.

La RGC és un dret subjectiu que consta de dues prestacions: una garantida i no condicionada i una complementària de 150 euros per a la inclusió social i laboral, condicionada al seguiment del corresponent pla. La data d’entrada en vigor és el 15 de setembre i el procés d’implementació finalitzarà l’1 d’abril de 2020.

La RGC és compatible amb les rendes del treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l’IRSC, una de les qüestions que més tensió ha provocat en la negociació donada l’oposició inicial del Govern. Finalment, la pressió dels moviments sindical i feminista, així com de les entitats referents en la lluita contra la pobresa i dels grups parlamentaris a través d’una moció, ha contribuït a arribar a un acord d’implementació transitòria que s’inicia amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec i ingressos inferiors a l’IRSC, i que té com a objectiu la generalització d’aquesta compatibilitat a qui tingui un contracte a temps parcial amb un salari inferior a l’IRSC, encara que no es fixa una data límit.

Una altra qüestió important de l’acord és el caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte de les ajudes i prestacions estatals de jubilació o invalidesa no contributives, d’atur, RAI, etc. Quan aquestes prestacions siguin inferiors a la quantia de la RGC, els beneficiaris tindran dret al complement fins assolir aquesta quantia.

La comissió que farà el seguiment de la implementació de la RGC té caràcter paritari entre administració i entitats socials, i una de les seves tasques serà revisar l’actual mapa de prestacions socials amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar els ajuts existents.

S’estableix la compatibilitat amb la percepció de la RGC i no computaran com a ingressos totes les prestacions econòmiques públiques o privades de dependència, beques escolars de menjador i transport, d’urgència per evitar desnonaments, etc. I també serà compatible amb les prestacions que puguin establir-se per altres administracions, com els ajuntaments, amb la finalitat explicita de complementar la RGC.

El requisit de residència legal per beneficiar-se de la RGC és de 24 mesos de manera continuadaa Catalunya abans de la sol·licitud de la prestació. En el cas de constatar un “efecte crida” superior al 10%, aquest requisit es podrà ampliar a 36 mesos.

Aquest acord haurà de reflectir-se en l’articulat del projecte de llei que la ponència parlamentària redacti i, un cop aprovat, es traslladarà a la Comissió de Treball del Parlament de Catalunya perquè iniciï les gestions per al debat i la votació en sessió plenària a la Cambra.

Tot el treball realitzat, els esforços de tantes persones i entitats per posar en marxa una llei que empari tota la ciutadania i permeti acabar amb la pobresa a Catalunya, ha de culminar amb la seva aprovació al Parlament en el temps hàbil que queda fins l’agost. Només així es podrà garantir la seva aplicació en la data acordada i tots, però particularment els grups parlamentaris i el Govern, tenen l’enorme responsabilitat de no decebre la ciutadania i aprovar el projecte de llei en el termini més breu possible.

A partir de llavors caldrà realitzar un gran esforç informatiu perquè totes les persones i famílies que tinguin dret a la RGC es beneficiïn des del primer moment, començant per les que perceben la Renda Mínima d’Inserció, que ho faran automàticament.

Estem a punt de fer realitat un nou dret que significarà un punt d’inflexió en la lluita contra la pobresa i les desigualtats, i ens permetrà avançar en la cohesió social i en l’apoderament de la ciutadania. Però no ens limitarem a celebrar la conquesta d’aquest dret amb la ciutadania, especialment la més vulnerable, sinó que construirem un compromís col·lectiu perquè aquest dret s’implementi en la seva totalitat. Exigirem l’actualització de l’IRSC, congelat des de 2010, i defensarem la RGC davant de qualsevol amenaça o possibilitat de retallades en el futur.

Rescatem les persones! Sí que es pot!

Recommended Posts