02.12.2011 | En una reunió celebrada aquesta setmana per tractar els canvis en el programa de Renda Mínima d’Inserció (RMI) i les mesures del Govern en matèria d’ocupació, els representants del departament d’Empresa i Ocupació –Esther Sánchez, directora del SOC; i Xavier López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom— s’han compromès a convocar una taula sectorial, en què també hi participarà el departament de Benestar Social i Família, per treballar a fons amb les entitats les problemàtiques en relació a la RMI. Per preparar les demandes i propostes del sector, ECAS ha articulat un grup de treball específic que en la darrera reunió, celebrada el passat 22 de novembre, va formular ja una sèrie de línies que haurien de marcar el desenvolupament de les propostes. L’establiment d’una distinció clara entre els casos socials i els casos laborals, la millora del procés de derivació per part dels treballadors socials, l’elaboració d’un mapa d’entitats que reflecteixi els àmbits d’expertesa de cada organització i l’optimització del sistema de comunicació entre els diferents actors de la xarxa són alguns dels objectius fixats.

Recommended Posts