09.01.2018 | Organitza Fundació Surt

Surt ha iniciat una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per tal de denunciar la il·legalitat de la bretxa salarial. Es demana que s’apliqui la legislació vigent i que se sancioni el seu incompliment.

L’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat va fer l’estudi La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, que analitza les dades del mercat de treball productiu desagregades per sexes.

Destaca que la mitja anual de diferència entre els salaris de dones i homes és del 26% i el percentatge s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen les franges salarials més baixes i és més elevada en el treball a temps complet que a temps parcial. Els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat. L’estudi posa també de manifest que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros, mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros.

La legislació actual garanteix la igualtat salarial però no s’està aplicant i això ha agreujat la situació en els darrers anys, tal com demostren les dades.

Per això Surt reclama que:

  • Els governs impulsin mesures actives contra la discriminació per gènere a les empreses
  • S’oficialitzi un registre de plans d’igualtat a les empreses
  • S’elaborin indicadors de desigualtat per la detecció de la classificació professional que provoca gran part de la bretxa salarial
  • S’habilitin nous llocs d’inspecció de treball especialitzats
  • Es modifiqui la llei per aplicar sancions a les empreses que permeten la bretxa salarial
  • Es creïn els certificats d’igualtat salarial a les empreses
  • S’apliqui obligatòriament la diagnosi de seguiment i avaluació de plans d’igualtat
  • S’obligui a fer auditories d’igualtat salarial a les empreses

Recommended Posts