Les darreres actuacions del Govern en relació al pagament de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) posen de relleu la necessitat de treballar en la revisió del programa per corregir les disfuncions detectades i adaptar-lo a la situació actual, marcada per l’increment i la diversificació de la demanda. Per tal modificar-lo i donar resposta al creixent el creixent nombre de persones i famílies en risc d’exclusió social, ECAS insta el Govern a posar en marxa el grup de treball conjunt que la federació d’entitats d’acció social i el departament d’Empresa i Ocupació van acordar crear el passat mes de juliol.

En front de la vinculació del programa a una partida pressupostària, que anul·la de facto el seu caràcter de dret subjectiu i posa en perill la subsistència de moltes persones, les entitats socials proposem un replantejament que, a partir de l’anàlisi de la realitat i les necessitats dels diferents perfils en situació de vulnerabilitat, garanteixi la cobertura d’uns mínims per a tota la població, en compliment de la legislació vigent.

Compartim amb el Govern la voluntat de combatre el frau, però rebutgem la manera com s’ha aplicat en aquest cas, que considerem ineficaç, injusta i desproporcionada. Convertir tot els perceptors de la RMI en sospitosos i posar en risc la seva subsistència reflecteix una gran manca de sensibilitat i alimenta l’estigmatització d’un col·lectiu que necessita tot el contrari: recursos i vies de reinserció social. Per altra banda, la precipitació amb que s’ha efectuat el canvi en la forma de pagament ha fet impossible atendre les incidències i consultes dels afectats.

La revisió del PIRMI ha de ser conceptual, no merament econòmica. Cal filar més prim, ajustar la resposta a les necessitats, diversificar els tipus d’ajut i reforçar el seguiment individual. Millorant el programa en aquest sentit es detectaran els possibles casos de picaresca i es podrà actuar de manera adequada, sense perjudicar de manera indiscriminada persones i famílies en situació veritablement precària. Demanem, per tant, que el pla de control i seguiment a llarg
termini es dugui a terme amb major consideració cap a les persones i la seva situació de risc d’exclusió, i en col·laboració
amb els professionals i les entitats socials
que treballem al costat d’aquestes persones.

Més enllà de satisfer necessitats immediates i quadrar les finances, cal neutralitzar l’elevat risc de fractura social que genera la crisi amb accions preventives a mitjà i llarg termini. Des d’ECAS reiterem la nostra disposició a col·laborar amb les Administracions per desenvolupar actuacions consensuades, basades en el diàleg i orientades a cohesionar la societat. Creiem en el model social construït al llarg dels darrers anys i continuarem treballant perquè la conjuntura actual no aturi ni reverteixi els avenços assolits.

Nota de premsa en PDF

Recommended Posts