Skip to content

16.03.2020 | Comunicat del Col·legi Oficial de Treball Socia l de Catalunya

  • L’acompanyament i la intervenció de les treballadores socials en escenaris d’emergència resulta essencial per garantir la continuïtat assistencial, amb especial atenció a les situacions de doble vulnerabilitat generades per les mesures de prevenció i contenció de la pandèmia
  • El treball social referma el seu compromís al costat de la ciutadania des la detecció de les professionals en l’àmbit sanitari i el triatge fins a l’articulació de diferents serveis en total col·laboració amb el sistema de salut i la resta de serveis públics
  • El Col·legi de Treball Social apel·la a la confiança de la societat en els circuits i els dispositius d’atenció, així com al seguiment de les recomanacions de seguretat i protecció tant per part de la població com específicament dels professionals

Barcelona | 15 de març de 2020

Davant l’emergència social i sanitària del coronavirus Covid-19, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) manifesta la seva posició al servei de la població general, i especialment de la més vulnerable, per contribuir a la gestió de la crisi atenent a l’objectiu primordial de prevenir i contenir la pandèmia, procurant cobrir alhora les necessitats dels col·lectius en risc. El rol d’acompanyament i d’intervenció de les treballadores i els treballadors socials en escenaris d’emergència és fonamental des de la detecció de les situacions de vulnerabilitat i el triatge social, fins a l’atenció psicosocial i la reparació posterior a l’esdeveniment, passant per la derivació i la prestació de serveis de teleassistència, atenció domiciliària o àpats a domicili, entre altres. Serveis que es continuen prestant i poden requerir tant persones que han contret el coronaviurs com en quarentena o confinades per motius de prevenció i contenció del Covid-19.

En les actuals circumstàncies resulta essencial garantir la continuïtat assistencial, amb especial atenció a les situacions de doble vulnerabilitat generades per les mesures de prevenció i contenció de la pandèmia, que poden afectar col·lectius com la gent gran que viu sola o les persones sense llar, entre altres. Per tal d’assegurar aquesta continuïtat, el TSCAT vol reconèixer la tasca decisiva de les treballadores socials sanitàries en la gestió de l’emergència, així com recordar les indicacions de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la dotació mínima de dues professionals d’atenció directa i presencial als serveis socials municipals. És vital garantir un servei mínim imprescindible per poder atendre les urgències i necessitats derivades de la situació excepcional que estem vivint, així com per fer el seguiment dels casos.

Totes les actuacions s’han de dur a terme des de la indispensable col·laboració entre el sistema salut i la resta de sistemes d’atenció a les persones, en especial els Serveis Socials Bàsics (SSB). Les treballadores dels centres de SSB han de ser les interlocutores amb el sistema sanitari per fer les derivacions de persones que necessiten ser ateses pel sistema de protecció social, i en aquest sentit cal establir circuits àgils i el més garantistes possible per evitar demores en l’atenció.

El TSCAT referma el seu compromís amb la ciutadania i apel·la a la confiança de la societat en els circuits i els dispositius d’atenció que treballen de manera conjunta per respondre a l’emergència, així com al seguiment de les recomanacions de seguretat i protecció tant per part de la població general com específicament dels professionals. Les indicacions de les autoritats sanitàries per als professionals en els seus llocs de feina (mesures d’higiene i protecció individual, manteniment d’una distància mínima d’un metre entre persones, rotació de personal, preservar els professionals amb factors de risc, etc.) són fonamentals i s’han de garantir amb els mitjans necessaris per part de les administracions o entitats prestadores dels serveis per tal de poder seguir al costat de la ciutadania, donant tot el nostre suport en la situació extraordinària que estem vivint.