21.07.2020 | Nota de premsa de l’Aliança per la millora de l’atenció als joves en situació de vulnerabilitat, formada per ECAS, FEDAIA i FEPA

  • Un canvi d’interpretació de la Llei d’Estrangeria obliga els joves migrats sense referents a disposar de més de 2.100 euros al mes per a les segones renovacions del permís de residència
  • A partir d’ara, els diners que acreditin els joves no podran procedir de prestacions públiques ni d’ajuts socials 
  • La Generalitat ha de flexibilitzar els criteris perquè els joves obtinguin el permís de residència i treball abans dels 18 anys
  • Un canvi d’interpretació de la Llei d’Estrangeria obliga els joves migrats sense referents a disposar de més de 2.100 euros al mes per a les segones renovacions del permís de residència

Arran d´un recent canvi d´interpretació de la Llei d’Estrangeria, a conseqüència de l’aplicació de la jurisprudència del Tribunal Suprem, s’ha produït un enduriment dels criteris exigits als adolescents migrats sense referents familiars per renovar el seu permís de residència a Espanya. A partir d’ara se’ls demana que acreditin comptar amb mitjans de vida propis per renovar el seu permís de residència no lucrativa, sense autorització a treballar, amb un mínim del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a les primeres renovacions i del 400% de l´IPREM per a les segones renovacions. Això significa que s’exigeix a joves que no tenen permís de treball uns ingressos de 540 euros al mes per a les primeres renovacions i més de 2.100 euros al mes per a les segones renovacions.

A més, s’ha modificat també el criteri en relació a l’origen dels recursos i a partir d’ara els diners que acrediten els joves per complir el requisit no poden procedir de prestacions públiques ni ajuts socials. Fins ara, totes aquelles persones joves que tenien la sort d’accedir a algun tipus de recurs i comptar amb el suport de determinades entitats podien acreditar la quantitat mensual corresponent a l’IPREM. Malgrat l’opció que dona el reglament de valorar un informe d’integració social en cas que no es compleixi algun dels requisits (segons l’article 51.6 del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril pel qual s’aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000), diverses experiències demostren que aquests informes no s’estan tenint en compte.

L’Aliança formada per FEPA, FEDAIA i ECAS per la millora de l’atenció als joves en situació de vulnerabilitat denuncia que no s’estan posant en valor les circumstàncies específiques del col·lectiu de joves migrats sols i que la incoherència de demanar uns mitjans de vida propis a persones que disposen de permís de residència sense permís de treball les aboca a la irregularitat i l’exclusió. Actualment als adolescents tutel·lats per l’Administració se’ls ha de garantir el permís de residència i treball a partir dels 16 anys, però per mantenir la possibilitat de treballar un cop fan els 18 anys se’ls exigeixen uns requisits difícils de complir, com per exemple aconseguir una oferta de treball d’un any a jornada completa.

Per tal que aquestes persones joves tinguin possibilitats reals d’integració social i laboral, cal que les mesures de suport a partir dels 18 anys permetin passar d’una situació de protecció a una situació de plena autonomia, eliminant els obstacles existents. A Catalunya la llei estableix que per gaudir dels serveis de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i ExTutelats (ASJTET) de la Generalitat cal tenir la residència vigent, i amb el recent canvi d’interpretació de la Llei d’Estrangeria els que ja gaudeixen d’algun servei de l’ASJTET (habitatge, prestació…) el perdran perquè se’ls denegarà la renovació de la residència i els que estan pendents d’algun recurs o servei hi podran accedir.

Per tot això, des de FEPA, FEDAIA i ECAS exigim:

  • Modificar el Reglament d’Estrangeria i flexibilitzar els criteris per part de la Generalitat de Catalunya perquè els menors tutel·lats obtinguin el permís de residència i treball abans del complir els 18 anys i surtin del sistema de protecció a la infància i l’adolescència amb possibilitats d’emancipació i integració social i laboral.
  • Aplicar als joves majors de 18 anys l’excepcionalitat que ens consta que les institucions del Govern espanyol i les seves Delegacions i Subdelegacions poden aplicar per concedir les renovacions del permís de residència i treball.
  • Procurar un canvi legislatiu al Parlament de Catalunya per tal que es canviï la condició de disposar de residència vigent per poder gaudir dels serveis de l’ASJTET.

Des de FEPA, FEDAIA i ECAS ens comprometem a continuar lluitant perquè l’Estat espanyol canviï la legislació de manera que les persones joves que han migrat soles i han estat tutelades per l’Administració puguin renovar la seva residència i permís de treball, en base a un pla d’autonomia i emancipació personal que elles mateixes liderin amb l’acompanyament professional necessari per dur-lo a terme. Les entitats socials ens sentim emplaçades, junt amb les administracions públiques i els responsables polítics, a treballar conjuntament per aconseguir els canvis legislatius explicitats anteriorment i aplicar-los de manera efectiva.

Recommended Posts