25.10.2013 | Article de Jordi Ferrer i Jaureguizar, Coordinador del Servei d’Inserció Sociolaboral de Probens, entitat membre d’ECAS, publicat a Social.cat

Inversió i retorn social: l’SROI com a eina per mesurar l’impacte dels projectes d’intervenció social

En un context en què el concepte de ‘retallada’ aplicat als àmbits socials, educatius i sanitaris ha esdevingut habitual, i en què es parla amb sorprenent i quotidiana naturalitat de ‘despesa social’, l’any 2010 a Probens vàrem fer per primera vegada un estudi amb l’objecte de posar números a allò que podríem anomenar el retorn econòmic d’un projecte d’intervenció social. És a dir, allò que la societat recupera de la inversió econòmica feta en un projecte.

Volíem posar xifres en euros als resultats obtinguts i als canvis substancials i significatius produïts en les persones que havien fet ús del mateix. En aquell moment desconeixíem l’existència de la metodologia SROI (Social Return On Investment), un sistema que mesura el retorn d’una inversió social i que atorga un índex en valor moneda al canvi provocat per les accions socials en els usuaris d’un programa o servei, alhora que estableix una ràtio del retorn econòmic de la inversió realitzada. Vàrem fer, doncs, una aproximació molt particular per tal de conèixer, des d’una vessant econòmica, l’estalvi que suposava per a l’Administració –en aquell cas, el Departament de Treball de la Generalitat—, l’execució d’un programa d’inserció laboral adreçat a persones en situació d’atur.
L’anàlisi que aleshores vàrem realitzar no va seguir una metodologia contrastada com la que ofereix el sistema SROI, però els resultats obtinguts confirmaren la sospita que l’Administració recuperava amb escreix la inversió en aquell programa (35.100 euros). La ràtio s’acostava a una relació de 1 a 3, la qual cosa vol dir que per a cada euro invertit, l’Administració en recuperava tres.
Avui en dia les entitats socials disposem d’una eina, l’SROI, que ens serveix per a conèixer amb molta més exactitud l’impacte de les nostres actuacions i donar-li un valor econòmic. L’SROI és útil des de dues vessants: com a eina d’avaluació d’un projecte o servei, sabent amb certesa el valor en moneda del retorn social que té la inversió realitzada en un projecte determinat, i com a eina de prospecció per tal de predir el retorn social d’un projecte previst.
Aquest caràcter prospectiu de l’SROI permet que les entitats socials tinguem al nostre abast un instrument molt útil en el moment de prendre decisions sobre futures inversions en projectes socials i, fonamentalment, permet disposar d’un patró-guia  amb els factors que cal controlar (grups d’interès, recursos, activitats a desenvolupar, resultats esperats com a valor de canvi) per tal que el projecte tingui l’impacte prèviament mesurat i el retorn social previst.
En un moment què els recursos econòmics invertits per les administracions i les entitats privades (fundacions, entitats financers, empreses…) en projectes socials s’han reduït força i en què les entitats socials hem d’atendre, amb menys recursos, un nombre cada vegada més gran de persones que presenten dificultats d’inclusió, conèixer millor l’impacte social dels nostres serveis i el valor de canvi que aquests provoquen esdevé clau per visualitzar la feina que fem i la importància que té per a la cohesió social del país.
Davant l’escassetat de recursos econòmics i d’inversió social, és important que les entitats socials  desenvolupem aquests processos de transparència. Especialment en àmbits fortament mercantilitzats i gens sensibles als valors de canvi social, el plus de retorn econòmic que genera la inversió en projectes d’acció social és un element clau.
A més, l’aplicació de l’SROI va més enllà i esdevé també una eina molt útil per a un ple coneixement dels diferents elements que intervenen en un projecte, ja que permet identificar els agents o grups que hi intervenen i que en resulten afectats, quantificar el valor dels recursos (econòmics, humans, temporals, materials) aportats, registrar les actuacions desenvolupades i, sobretot, mesurar el canvi que generen en els usuaris i en la resta de grups implicats. En aquest sentit, l’avaluació ha d’incloure els canvis en els entorns familiars dels usuaris, en els voluntaris que hi intervenen, en les empreses, administracions i organitzacions que financen els projectes, etc.
L’SROI permet disposar d’una mirada àmplia i precisa per obtenir aquesta informació i, en conseqüència, prendre decisions estratègiques en relació als nostres serveis i projectes presents i futurs. Esdevé així un element de millora de la qualitat en les nostres organitzacions que ens ofereix l’oportunitat d’enfortir aspectes tan fonamentals com la comunicació interna i externa, així com optimitzar la gestió dels recursos destinats a executar un projecte.
En definitiva, el que l’SROI ens ofereix és l’obtenció d’un valor quantitatiu, empíric, en forma de ràtio, que ens referma en la certesa d’allò que intuíem: que invertir en projectes d’acció social suposa un benefici econòmic per a la societat que, a més, podem quantificar.

Recommended Posts