Labora2016_rodapremsa16.03.2017 | Nota de premsa del Programa Làbora, Ajuntament de Barcelona

  • L’Ajuntament de Barcelona i les entitats Creu Roja, ECAS i FEICAT incrementen un 20% el nombre de persones ateses al programa  i inverteixen 3,2 milions d’euros durant el 2016 per a la inserció laboral de persones en risc
  • Durant el segon any complet de vida del programa s’ha aconseguit incrementar un 28% els contractes laborals: de 1.537 de l’any anterior als 1.967
  • La qualitat dels contractes supera la mitjana de la ciutat tot i les dificultats d’inserció de colectius vulnerables en el mercat laboral

El Programa Làbora va ser l’origen de la signatura de 1.967 contractes laborals durant el 2016, un increment del 27,9% respecte als 1.537 contractes que es van signar un any abans. El projecte, que busca fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball de la ciutat de Barcelona, està impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) juntament amb les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT. Aquesta no és l’única millora en les dades del Làbora, que va crear-se a finals de l’any 2014 i que compleix ara el seu segon any complet de vida. Durant el primer va comptar amb un pressupost d’1,8 milions d’euros, una quantitat que l’any passat va incrementar-se fins als 3,2 milions i dels quals l’Ajuntament va aportar un 90% i el 10% restant va recaure en les entitats socials. Gran part d’aquest increment del pressupost s’ha produït per assumir internament les formacions dels participants, que abans rebien els cursos en altres recursos de l’Ajuntament, amb la implementació de fins a 24 noves accions formatives i l’ampliació de sis nous punts Làbora a l’àrea metropolitana.

Una altra dada positiva, tenint en compte el perfil de les persones a les quals s’adreça el programa, ha sigut l’increment al voltant del 20% en el nombre de persones ateses al programa durant l’any passat, en passar de 6.865 a 8.278. D’altra banda, cal destacar la capacitació de 3.304 participants que van completar el seu itinerari de formació i millora competencial i que, per tant, es considera que ja estan preparats per participar d’un procés de selecció laboral. D’aquestes 3.304 participants, que representen el 40% de les 8.278 persones ateses, prop de la meitat (48,8%) van trobar feina a través del projecte.

El programa Làbora ha pogut constatar també que l’actual comportament del mercat laboral té una gran assignatura pendent, ja que continua fomentant la precarietat i la temporalitat dels contractes que se signen. D’entre els 1.967 contractes que es van formalitzar l’any passat només 93 van ser indefinits o fixes discontinus i la resta van ser temporals o d’obra i servei. Ara bé, cal destacar que el 63,3% var ser a jornada completa i que més de la meitat van tenir una durada de més de tres mesos. De fet, les dades de temporalitat són més positives entre les persones participants del programa que no pas en el mercat laboral de Barcelona en general. Així ho reflecteixen les xifres que recull l’informe de conjuntura del Consell Econòmic i Social de Barcelona, perquè mentre al conjunt de la ciutat el 41,8% dels contractes que es van signar durant el 2016 van ser de menys d’un mes de durada, dins del Làbora aquest percentatge es redueix al 25,5%.

A banda d’això, els resultats del programa confirmen també les mancances del circuits habituals per a la inserció de la població més vulnerable, perquè l’objectiu no és només trobar feina a les persones derivades des dels centres de serveis socials, sinó que també es fa un acompanyament personalitzat d’aquestes persones, es profunditza en la responsabilitat social de les empreses i es milloren les capacitats i l’ocupabilitat dels participants, a banda de lluitar contra l’estigma que dificulta la contractació de determinats col·lectius. La dificultat de vincular el col·lectiu majoritari que atén el programa, que es troba en una situació de vulnerabilitat molt elevada amb casuístiques multifactorials (atur de llarga durada, manca d’hàbits laborals o una edat activa avançada, entre d’altres), s’aborda a partir de la tasca conjunta dels serveis socials i els 56 professionals de les 23 entitats que conformen el Làbora.

Pel que fa al perfil, del total de 8.278 persones participants el 55% van ser dones i el 45% restant van ser homes. Per edats destaquen el col·lectiu d’entre 35 i 44 anys i el de 45 a 54 anys, tots dos amb percentatges del 31% sobre el total d’atencions. Per districtes és Nou Barris el lloc del qual provenien la majoria dels participants (18,8%), seguit de Sant Martí (14,7%), Ciutat Vella (11%) i Sants Montjuïc (10,9%). Pel que fa als 1.967 contractes signats destaquen aquells que tenen a veure amb els serveis a les empreses, per davant del turisme i l’hoteleria, el comerç i la construcció. Un total de 1.245 contractes van ser a jornada completa, 558 a jornada parcial i 164 per hores.

El Programa Làbora és una de les diverses estratègies que actualment desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona a través del seu Pla d’Actuació per l’Ocupació, dissenyat per Barcelona Activa, i que aquest any comptarà amb 37 milions d’euros en total. En base a aquest conjunt d’activitats i programes l’any passat es van atendre en total més de 28.000 persones a la ciutat.

Recommended Posts