ECAS està organitzada en quatre tipus d’espais de treball (vegeu membres): comissió permanent, comissions d’àmbit, comissions territorials, vocalies i grups de treball. Els tres primers espais són de caràcter permanent i estan formats per professionals de les entitats membres d’ECAS que treballen en l’àmbit o el territori en qüestió.

La Comissió Permanent està formada per un nombre reduït de persones de la Junta Directiva que, a proposta de Presidència, col·labora amb ella i l’ajuda en les accions de direcció. A més, té la funció de ser lligam i connexió amb la resta de comissions establertes. Està formada per 5-7 persones entre les quals hi ha de ser el/la tresorer/a, el/la secretari/a de l’entitat i les vicepresidències que s’hagin creat.

La resta de comissions es constitueixen a petició de les entitats membres d’ECAS per treballar de forma grupal i amb caràcter continuat en relació a un àmbit concret d’intervenció, ja sigui a) sectorial/temàtic o b) territorial. El sentit d’aquestes comissions es fonamenta en la participació responsable, estable en el temps i dotada d’una metodologia transparent i seriosa. És l’espai natural d’ECAS per a l’anàlisi, la generació de documents, la producció de propostes tècniques i l’elaboració del posicionament de l’entitat respecte als seus àmbits d’actuació. En pot formar part qualsevol persona que formi part d’alguna de les entitats membres de la federació (vegeu Normativa d’ECAS).

Actualment comptem amb cinc comissions d’àmbit operatives:

 • Inserció sociolaboral
 • Penitenciari i Execució Penal
 • Migracions
 • Famílies
 • VIH-SIDA i Exclusió Social

L’objectiu de les comissions d’àmbit és vehicular el debat, elaborar materials i generar propostes entorn a les problemàtiques socials a les quals des d’ECAS volem donar resposta. Com a experts en diferents temes que treballen sobre el terreny, des de la proximitat i en serveis d’atenció directa a través de les seves entitats, els membres de les comissions canalitzen la informació cap a la federació i disposen d’una plataforma de segon nivell per fer arribar a les institucions i altres agents socials les necessitats o mancances detectades, així com les nostres aportacions per contribuir a la millora de la situació. L’autonomia de les comissions suposa un compromís per assolir, a llarg termini, un model de gestió participatiu de qualitat.

Dues comissions territorials:

 • Tarragona
 • Girona

Vuit vocalies:

 • Codi ètic
 • Famílies
 • Incidència pública
 • Inserció sociolaboral
 • Internacional i innovació social
 • Migracions
 • Pobresa
 • Territorial

Els eixos d’interès estratègic de l’organització defineixen les vocalies a través de les quals s’estructura l’acció operativa de la Junta. Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. El responsable de la vocalia és un membre de la Junta Directiva, però poden formar-ne part i col·laborar-hi totes aquelles entitats que tinguin especial interès i expertesa específica en l’àmbit propi de la vocalia.

I vuit grups de treball:

 • Renda Garantida de Ciutadania
 • Acció comunitària
 • Habitatge
 • Interculturalitat
 • Joves migrants
 • Subvencions i IRPF
 • Conveni col·lectiu

Els Grups de Treball els estableix la Junta Directiva. Estan constituïts per representants de diferents entitats de l’organització, de caràcter ocasional, en resposta a la necessitat de treballar una temàtica concreta i puntual. Han de generar-se per encàrrec específic d’alguna de les unitats organitzatives d’ECAS: Assemblea, Junta Directiva, Vocalies o Comissions. Un cop realitzat l’encàrrec, s’ha de reportar el resultat dels treballs a la unitat que va promoure el grup i, en principi, es desfà.