En una societat com la nostra, en què continuen existint desigualtats entre homes i dones i diferències en el tracte que rebem en diversos aspectes, el fet de ser dona és per si sol un factor de risc. Malgrat els avenços assolits en els últims anys, hi ha determinades situacions no equitatives que persisteixen i que cal abordar. La inserció de les dones en el  món laboral, per exemple, és un camp en el que encara hi ha molta feina per fer. Les dificultats per conciliar la vida laboral i la familiar segueixen frenant la plena incorporació de les dones al teixit productiu.

Per aquests motius, des d’ECAS apostem per un espai de debat al voltant de la situació en què es troben les dones en l’actualitat. La Comissió de Gènere treballa amb l’objectiu de recollir les preocupacions, els temes d’interès, les demandes i les propostes de les entitats del nostre sector, per fer-les arribar a les diferents institucions i organismes competents en l’àmbit de les dones. Així aconseguim que la nostra veu estigui present amb fermesa en la definició de les polítiques i actuacions socials i laborals dirigides a les dones.

En aquest sentit, la Comissió ha participat en el procés d’aportacions a diferents plans d’acció, avantprojectes de llei i propostes legislatives. El Pla d’Acció i Desenvolupament sobre polítiques de Dones a Catalunya 2005-2007, promogut per l’Institut Català de les Dones, o l’avantprojecte de llei dels Drets de les Dones per a l’Eradicació de la Violència Masclista són dos exemples clars de la nostra participació en el terreny institucional.

Les línies de treball de la Comissió es vertebren al voltant de tres eixos: les polítiques i actuacions contra la violència vers les dones, la incorporació de la perspectiva de gènere en la inserció sociolaboral, i la relació entre immigració i dona.

Membres de la Comissió