La nova realitat generada pels moviments migratoris requereix un espai de reflexió per a la recerca de vies alternatives que permetin donar respostes justes a les problemàtiques que actualment pateix la població migrant.

Des d’ECAS, a través de la Comissió de Migracions, treballem per la millora de les condicions de la població nouvinguda i per al respecte i l’acceptació social de la diversitat cultural. Partim de l’experiència i ens mou la voluntat de resoldre situacions de desigualtat, així com de defensar els drets de la persona.

Malgrat el marc d’actuació que defineixen les normatives legals, ens trobem amb una realitat molt diferent a la que se’ns planteja, i per això ens sembla necessari disposar d’un espai on compartir experiències i debatre. A partir de la posada en comú de preocupacions i idees, la Comissió de Migracions treballa per elaborar propostes alternatives que es puguin fer arribar a les administracions, encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones immigrades. La tercera reforma de la Llei d’Estrangeria (novembre 2009) i la nova situació que ha generat és un dels marcs en què treballa actualment la Comissió.

La organització de jornades i sessions de formació per analitzar la situació del sector i impulsar noves línies de treball forma part també de la tasca habitual de la Comissió, que manté relació amb altres xarxes afins de segon nivell, tant d’àmbit estatal com europees.

Membres de la Comissió