09.10.2019 | Article d’opinió de la Fundació Mercè Fontanilles a Social.cat

Seguint el fil de l’article Llengua i joves migrats: l’oportunitat de la inclusió, publicat al Social.cat el passat mes de juny, volem en aquesta ocasió abordar una altra fase de la intervenció socioeducativa que es realitza amb els joves migrats que arriben al nostre país: l’orientació formativa.

Cal explicar primer que l’orientació formativa és un tipus d’assessorament que no es limita al col·lectiu de joves nouvinguts; més aviat és recomanable per a tots aquells adolescents i joves que estan a punt de canviar de fase o etapa educativa-formativa i necessiten un suport per definir què volen o poden estudiar. Així també l’orientació formativa no s’ha de limitar a una etapa concreta del cicle vital –l’adolescència i joventut–, sinó que qualsevol persona que reprèn formacions, que necessita o vol un reciclatge i reorientació en l’àmbit laboral hauria de gaudir d’un assessorament i d’un suport en termes formatius. Sota aquesta premissa situem l’abordatge de l’orientació formativa amb els joves migrats sols, atesos a diversos recursos i serveis del sistema de protecció català.

La finalitat de l’orientació formativa és ajudar als joves a definir el seu perfil professional al país d’acollida. La definició de perfil professional es relaciona, en aquesta etapa, amb la tria i accés a la formació. El treball que realitzem amb els joves consisteix en conèixer el seu nivell d’instrucció–escolarització assolit als respectius països d’origen; els hi preguntem si han tingut experiències laborals i en quins àmbits o sectors. Per últim, preguntem per les seves motivacions i interessos en el relatiu a la formació i inserció laboral posterior al territori acollidor. Basats en aquests coneixements inicials, definim la capacitat i les motivacions que tenen els joves per afrontar futures formacions, siguin aquestes de tipus prelaboral i/o ocupacional.

L’altre vessant de l’orientació és l’assessorament formatiu: que els joves coneguin quin és el ventall de l’oferta formativa que disposen i que tenen al seu abast. Aquest assessorament consisteix en connectar l’oferta formativa del territori acollidor amb la demanda dels joves, tenint presents com anem explicant les seves capacitats i interessos.
Sabem que l’accés a la formació per als joves migrats majors de 16 anys és força complexa: primer de tot estant en procés d’aprenentatge i molts d’ells no tenen encara un nivell adient del català i castellà; situació que dificulta la comprensió de continguts formatius. No tenen un historial escolar a Catalunya i, si aporten algun certificat acadèmic del país d’origen, l’homologació és llarga. Per últim i paral·lelament, s’obre un procediment de regulació administrativa que no en poques vegades ha dificultat les inscripcions d’aquests joves a cursos formatius. Els joves migrats majors de 16 anys poden accedir als ensenyaments postobligatoris, com per exemple els Programes de Formació i Inserció (PFI), o altres formacions prelaborals i ocupacionals oferides per entitats del tercer sector social.

La Fundació Mercè Fontanilles-Coordinadora d’Entitats Sinergia Social lidera el projecte ‘Activa la Formació’. Aquest projecte s’emmarca dins del programa ‘Activa’t’, de formació i ocupació. El programa ‘Activa’t’ ofereix un itinerari formatiu individual on es treballa amb els joves les competències bàsiques i transversals, l’orientació formativa i laboral i l’assessorament per l’accés a formacions ocupacionals.

Com dèiem en el primer article d’opinió, dedicat a l’aprenentatge de segones llengües, l’accés a la formació d’aquests joves és una qüestió estratègica. Per aquest motiu considerem que la participació dels joves al programa ‘Activa’t’ representa un factor de protecció. Així mateix, volem que la iniciativa esdevingui un pas més en l’acompanyament socioeducatiu que oferim als joves nouvinguts que migren sols al nostre país.

 

Recommended Posts