L’avaluació del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) duta a terme per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques deixa com a assignatura pendent la valoració de l’efectivitat de les mesures laborals i socials vinculades al programa. Els “problemes en les fonts d’informació” en són la causa, i per posar-hi remei es recomana millorar els actuals registres administratius, desagregant els itineraris sociolaborals i incorporant la variable sobre ‘grau d’ocupabilitat’, entre d’altres modificacions. També caldria connectar les bases de dades del programa amb la de contractes del Departament de Treball i els registres de la Seguretat Social. De cara a futures avaluacions, caldria adoptar un enfocament de “reformes amb dissenya avaluatiu” i abordar àmbits que han quedat pendents, com la cobertura poblacional i el model de demanda. A través del PIRMI, que es va posar en marxa fa 20 anys, el 2009 es van atendre 22.000 llars amb una dotació de 110 milions d’euros.

Recommended Posts