04.12.2017 | Informació de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Dijous 30 de novembre es va presentar el Baròmetre del Tercer Sector Social 2017, un informe que permet diagnosticar cada any el moment actual i l’evolució recent de les entitats socials catalanes a partir d’un conjunt d’indicadors relacionats amb la seva salut i el seu impacte social: persones ateses, suport social, dades econòmiques… Les principals conclusions són:

El 2016 les entitats socials catalanes van atendre 1.584.000 persones, un 2,2% més que l’any anterior | Les entitats van dedicar en conjunt prop de 3.000 milions € a atendre aquestes persones, una xifra que correspon al 1,37 % del PIB de Catalunya.

  • 559.000 que hi participen com a socis
  • 87.700 persones treballadores
  • 563.000 ciutadans que hi col·laboren com a donants
  • 367.000 que hi estan implicats com a voluntaris i voluntàries.

Evolució de les persones ateses:

Àmbits d’intervenció | Els serveis relacionats amb la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba, etc.) són els més demandats per les persones ateses per les entitats (12%); mentre que els serveis socio sanitaris (10%), els programes d’acció cívica i comunit i els serveis educatius i d’educació en el lleure (7%) són els més importants a continuació.

Percentatge de persones ateses segons l’àmbit d’intervenció:

Col·lectius amb necessitats especials | Pobresa i exclusió social és el primer, representen el 62% del total de les persones ateses. Dins d’aquest grup, el col·lectiu més important atès per les entitats és el de les persones que es troben en una situació de pobresa o exclusió social (30%); seguit de les persones amb trastorns de salut mental (20%); persones amb algun tipus de discapacitat (15%); persones nouvingudes o de minories ètniques (10%); i persones amb drogodependència (8%).

En canvi, el 38% de les persones ateses no tenen necessitats especials, sobretot en àmbits com els serveis educatius i de lleure per infants, les campanyes de sensibilització per a joves, o els casals i centres oberts per a gent gran.

 

EL PRESSUPOST QUE HI DEDIQUEN LES ENTITATS

• Euros per persona atesa: De mitjana, les entitats dediquen 2.000 euros anuals per cada persona que atenen. Però aquesta xifra fluctua molt en funció de les edats, els col·lectius i els tipus de serveis.

Per franges d’edat:

• Més recursos per a la infància i l’adolescència: La infància i l’adolescència és la franja d’edat a la qual les entitats socials destinen més recursos, el 29% del total. Seguida a poca distància per les persones adultes (28%) i les persones joves (25%). Mentre que la gent gran representa el 17% del pressupost global que mou el Tercer Sector Social, i la petita infància només el 2%.

• Gent gran: s’hi dedica més despesa anual per persona: La despesa anual per persona atesa ofereix una classificació força diferent: la franja de la gent gran és la que representa una despesa anual per persona més alta (3.223 euros), mentre que la despesa en la joventut és de 2.008 per persona i any; 1.976 euros en el cas de la infància i l’adolescència; 1.578 euros en el cas de les persones adultes; i 1.077 en el cas de la petita infància

Per àmbits d’intervenció:

• Atenció residencial, més despesa per persona i any: L’atenció residencial és l’àmbit en el qual la despesa anual per persona atesa és més gran (26.153 euros). El segueixen l’atenció diürna o centres de dia (7.869 euros), l’atenció domiciliària (6.111E), la formació (4.146 euros), l’atenció psicosocial i la rehabilitació (3.497 euros), la inserció laboral (3.380 euros) i l’acompanyament i/o tutela (2.198€).

. El treball protegit compta amb un volum de despesa per persona atesa que resulta més alt que tots els anteriors (33.775 euros), però no és una xifra comparable perquè part d’aquesta despesa té relació amb l’activitat productiva i comercial dels centres especials de treball.

 

Notícia completa al web de la Taula | Informe de Resultats Baròmetre 2017 (PDF)

Recommended Posts