07.07.2017 | Comunicat de premsa de Federació d’entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència

La Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència, des del seu compromís ètic i professional amb la defensa i garantia dels drets dels infants, lamenta les informacions difoses en relació a l’atenció que es dóna als infants en els recursos de protecció d’acolliment residencial i expressa la seva preocupació davant la possibilitat que
hi hagi infants que no estiguin rebent una atenció de qualitat.
Les entitats membres de la FEDAIA que gestionen serveis d’acolliment residencial, segons consta en els seus estatuts, són sense afany de lucre. No tenen titularitat pública però presten un servei públic. Des de la federació es treballa des de la premissa que aquest servei públic ha de ser prestat sense que impliqui un lucre econòmic per a les entitats proveïdores del servei.
Partint d’aquesta premissa, però tenint present la ferma decisió de treballar per la igualtat d’oportunitats dels infants atesos des de dispositius d’atenció residencials, la comissió d’acolliment residencial de la FEDAIA ha realitzat estudis econòmics del cost real que significa atendre durant 24 hores al dia a un infant que requereix d’una criança terapèutica i reparadora dels danys patits, cobrint totes les seves necessitats, els 365 dies de l’any i treballant, al mateix temps, perquè recuperi el vincle amb la família i sempre que sigui possible pugui retornar amb ella. Segons aquests estudis, atendre professionalment un infant en un centre de 10 places, té un cost real de 188,97€ al dia, tot i que actualment s’està pagant 134€ al dia. Actualment, el mateix cost en un centre propi, és superior a aquests 188,97€, complint exactament amb el mateix encàrrec.
El major cost econòmic d’un centre el representa el salari dels professionals que atenen directament els infants, entenent que per atendre a deu infants (la majoria d’ells en una situació de molta fragilitat emocional) es necessiten com a mínim dotze professionals que cobreixin els torns de matí, tarda, nit, caps de setmana i festius. És l’única maner
a de garantir que sempre hi hagi dos professionals amb els deu infants/adolescents.
Al voltant del 75% dels diners que l’administració paga a l’entitat per l’atenció dels infants es destina als salaris professionals. L’altre 25% es dedica a alimentació i higiene, formació, escoles especials, material escolar i formatiu, vestuari, farmàcia, ulleres, dentistes, perruqueria, esports, diners de butxaca, colònies i campaments, transport públic, material de tallers, recursos lúdics, regals d’aniversari i regals de reis, entre d’altres. També hi ha despeses de
funcionament: lloguer, reparacions i conservació, aigua, llum, gas, telèfon, adsl, assegurances, responsabilitat civil i d’accidents i despeses de gestió.
En els últims catorze anys, la FEDAIA ha sol·licitat en diverses ocasions a l’administració pública que tingui en compte el cost real que suposa l’atenció d’un infant en cura i atenció residencial, una qüestió que reiteradament s’ha obviat tot i que en diverses ocasions s’ha compromès a actualitzar el mòdul econòmic.
Actualment continuem fent la mateixa demanda als responsables pertinents de l’administració. De fet, recentment hem tornat a sol·licitar que es garanteixi la cobertura del tractament dels infants que han patit maltractaments i que estan sota la tutela de l’administració. A més, hem demanat que s’actualitzi el mòdul econòmic infant/dia, per la
necessitat de dignificar i reconèixer professionalment i laboral la feina dels professionals, també en termes de retribució salarial, i poder actualitzar d’aquesta manera el Conveni laboral que els afecta i que està congelat des
del 2012.
En el moment en què una entitat es federa a la FEDAIA es compromet, a través de la signatura d’una carta de transparència, amb la missió conjunta d’avançar en els drets de la infància i l’adolescència, mitjançant un model d’actuació que garanteixi la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les famílies a Catalunya, especialment de les més vulnerables. Tot i això, no forma part de la responsabilitat de la FEDAIA auditar a les entitats federades. És per això que demanem a l’administració que supervisi i controli de manera eficient i eficaç la gestió de totes les entitats
proveïdores de serveis, vetllant per garantir una atenció de qualitat als infants dels qui ostenta la tutela i una bona gestió dels recursos, tant materials com econòmics. Si l’administració competent emetés una resolució sancionadora on es fes palesa la mala praxi d’una entitat federada, la FEDAIA prendria les mesures oportunes que, en funció de la
gravetat, podrien fins i tot arribar a suposar-ne l’expulsió.
Creiem en la iniciativa social responsable i co-constructora del benestar de les persones, superant antics i ineficients esquemes de gestió exclusivament funcionarial. Des de la FEDAIA, fa anys que estem treballant i reivindicant que
cal invertir en infància perquè “La infància no pot esperar”. Però necessitem la co-responsabilitat d’administracions públiques, partits polítics, col·legis professionals, sindicats, mitjans de comunicació i societat en general per tal de
junts assolir l’objectiu de posar a la infància com a eix vertebrador de totes les polítiques públiques. Per això, encara
que estem totalment d’acord amb denunciar qualsevol situació que vulneri els drets de la infància i la qualitat de l’atenció i l’educació que se’ls presta, no podem compartir de cap manera que cap força, ni política ni sindical, utilitzi
l’argument de “la infància mal atesa” per fer reivindicacions laborals o defensar interessos aliens als dels drets de la
infància.
La garantia dels drets dels infants i la igualtat d’oportunitats és una prioritat per les entitats membres de la FEDAIA i ha de ser la prioritat dels governs, siguin del signe que siguin, a l’hora d’elaborar polítiques públiques i dels sindicats a l’hora d’elaborar polítiques laborals. D’altra banda, és important que es tingui en compte que a l’hora de desplegar marcs legals aquests vagin acompanyats de memòries econòmiques que els facin viables.
Des de la FEDAIA creiem fermament que és responsabilitat del govern dissenyar i implementar polítiques que garanteixin els drets dels infants i la seva qualitat de vida, però la coresponsabilitat de la societat organitzada en la política pública és clau per poder construir conjuntament un futur millor per a la infància, la joventut i les famílies més vulnerables. És per això, que entenem el nostre treball com a servei públic en col·laboració amb la administració,
mitjançant un marc jurídic i administratiu que en obliga i responsabilitza a ambdues parts.

Recommended Posts