codibonespractiques_atenciopersones11.12.2015 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

La vicepresidenta del Govern en funcions i consellera de Benestar Social i Família, Sra. Neus Munté, ha presidit avui al Palau de la Generalitat de Catalunya l’acte de signatura del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d’atenció a les persones.

El Codi és el resultat d’un procés de treball compartit entre associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i Tercer Sector Social amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en el què, en base a un objectiu compartit, s’ha elaborat un document que vol ser un catàleg d’orientacions i pautes a seguir en la tramitació dels expedients de contractació, dirigit tant als òrgans contractants com al conjunt d’operadors econòmics que participen en les licitacions.

El sector celebra la signatura del codi ja que incorpora per primera vegada elements clau per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis. Entre d’altres, destaquen:

  • Respecte per les condicions laborals dels professionals implicats i referència explícita a les condicions pactades en els convenis sectorials corresponents en cada cas.
  • Limitació explícita de les millores contractuals, especialment les consistents, directa o indirectament, a hores de servei sense cost.
  • Es recomana que el preu no tingui un pes específic superior al 40% i se suggereix una fórmula per la valoració de les ofertes econòmiques que evita que diferències poc significatives en el preu es tradueixin en puntuacions notòriament desproporcionades.
  • Possibilitat de fer la valoració de les propostes en dues fases de forma eliminatòria, eliminant en un primer moment les que no arribin a un llindar de qualitat tècnica suficient; evitant que una mala proposta d’intervenció pugui resultar adjudicatària per un baix preu.
  • Consideració com a paràmetre objectiu per valorar ofertes anormalment baixes o desproporcionades la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categories o grups professionals segons el conveni laboral vigent, que haurà d’estar degudament identificat en els documents reguladors de la contractació.
  • Compromís de totes les parts per difondre el Codi a totes les administracions públiques catalanes per tal que pugui ser assumit com a propi i anar estenent les bones pràctiques.

 

Recommended Posts