10.03.2015 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

  • Els professionals dels serveis socials demanen revocar el protocol d’actuació en els llançaments i ser informats amb més antelació per prevenir situacions d’alt risc social i processos d’exclusió
  • El Col·legi de Treball Social recull la preocupació i el malestar dels professionals en relació al seu rol en els desnonaments 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya se suma a les organitzacions promotores de la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica, que ja ha recollit més de 40.000 signatures per ser tramitada al Parlament de Catalunya, i rebutja els desnonaments que puguin conduir a situacions de manca d’habitatge.

En compliment del Codi d’Ètica i Deontologia professional, així com dels principis i les funcions del treball social, els treballadors i les treballadores dels serveis socials bàsics reclamen poder garantir en tot moment la dignitat de la persona i el seu dret a l’habitatge, i reivindiquen la necessitat d’intervenir a temps de prevenir les situacions de pèrdua de la llar. Així mateix, el Col·legi de Treball Social demana incrementar el parc d’habitatge de lloguer social a Catalunya, que avui representa tan sols l’1% del total i resulta clarament insuficient. També defensa que les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguer puguin acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge per un mínim de 3 anys quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries.

Per tal d’evitar les situacions de risc i els processos d’exclusió a què poden donar lloc els desonana-ments, i facilitar alhora l’adopció de mesures el més raonables i eficients possible, els professionals del treball social defensen que la seva intervenció es produeixi amb el temps suficient i de manera acordada amb la persona afectada, per tal de poder-la acompanyar en la dolorosa situació d’exposar-se a la pèrdua de la llar i, si és possible, evitar-la. En aquest sentit, el Col·legi de Treball Social vol subratllar que la presència dels treballadors socials no avala els desnonaments, sinó que respon a la tasca d’acompanyament i suport a la persona, i reivindica que els professionals tinguin coneixement de les problemàtiques d’habitatge amb l’antelació suficient per gestionar la resposta més adient.

El fet que en aquests moments la major part dels desnonaments —el 67%, segons dades judicials de 2013— que es produeixen a Catalunya estiguin relacionats amb l’impagament del lloguer posa de manifest la urgència d’incrementar les polítiques d’ajut al lloguer per part de l’Administració. Tal com recull la ILP d’Habitatge, “el panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades”.

En relació a la consulta plantejada per l’Assemblea de treballadores i treballadors de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona sobre la possibilitat d’acollir-se al dret a la objecció de consciència per no ser presents als llançaments, que compta amb el suport dels tres sindicats en representació del sector (CCOO, CGT i UGT), el Col·legi de Treball Social considera que en el cas dels desnonaments caldria parlar d’objecció de llei o desobediència civil, ja que no es tracta d’una objecció vinculada a valors ideològics, morals o religiosos —que s’exerciria, en tot cas, de manera individual—, sinó que respon a arguments tècnics, jurídics i deontològics. En base a aquests criteris, el Col·legi defensa que els professionals valorin si la seva presència és necessària i aporta un valor afegit als llançaments als quals són convocats per determinar quina ha de ser la seva intervenció en cada cas concret. Així doncs, si el professional valora que no ha d’estar present en el moment del llançament, el Col·legi defensa aquesta posició.

Per altra banda, el Col·legi de Treball Social planteja revocar el conveni signat a Barcelona per part de l’Ajuntament i els organismes de l’àmbit judicial. En aquest sentit demanem un nou protocol que garanteixi el reallotjament digne i ofereixi més garanties a les famílies afectades, i que compti amb la participació dels professionals dels serveis socials.

Recommended Posts