17.09.2015 | Nota de  premsa de La Confederació – Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

 • En vistes a l’endemà del 27S el Tercer Sector Social emplaça als responsables polítics a la construcció d’un país on les polítiques socials configurin l’eix vertebrador de l’activitat política, social i econòmica.
 • Més enllà de la imprescindible tasca de defensa de drets socials i de lluita contra les desigualtats, el Tercer Sector Social reclama ser reconegut com a agent econòmic i social clau per a la construcció del nou país.
 • Un model econòmic més social, la defensa de l’Estat del Benestar, la millora de la contractació pública i la qualitat en l’ocupació constitueixen les principals demandes del sector.

Davant l’oportunitat de construcció d’un nou país fruit de la decisió que la ciutadania expressi  lliure i democràticament el proper 27 de setembre, La Confederació emplaça als responsables polítics, i a la societat en general, a construir un país on les polítiques socials configurin l’eix vertebrador de tota activitat política, social i econòmica.

Com organització empresarial que representa a les entitats no lucratives que proveeixen serveis d’atenció a les persones, i  més enllà de la imprescindible tasca de defensa de drets socials i de lluita contra les desigualtats, La Confederació demana al futur Govern de Catalunya:

 • Una aposta clara per avançar decididament cap a un model econòmic més social, solidari i transformador, al servei de les persones i de l’interès col·lectiu.
 • La defensa de l’Estat del Benestar i d’uns serveis públics de qualitat.
 • El reconeixement del Tercer Sector Social com a agent econòmic i social clau en el desenvolupament de polítiques socials i en la gestió compartida de serveis de titularitat pública.
 • La promoció d’un model de col.laboració público-privada que es desenvolupi des de la no lucrativitat i des d’una perspectiva d’inversió social: eficiència dels recursos públics revertint-ne l’impacte i els beneficis en els propis serveis, col·lectius i comunitat.
 • L’impuls d’una Llei Catalana de Contractes del Sector Públic que vetlli per la qualitat dels serveis i incorpori les oportunitats que ofereixen les Directives Europees de Contractació a l’hora de prioritzar en la selecció del contractistes les qüestions de qualitat, de continuïtat, d’accessibilitat, i de consideració de les necessitats específiques dels usuaris per sobre de consideracions purament econòmiques.
 • El compliment per part de totes les administracions públiques catalanes del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones impulsat per l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, patronals, sindicats, col·legis professionals i Tercer Sector Social.
 • La determinació per posar fi al tracte discriminatori del Tercer Sector Social en els procediments de contractació pública a causa del tractament de l’IVA.
 • La garantia de respectar i acomplir els terminis legals de pagament als proveïdors de serveis socials i d’atenció a les persones.
 • El compromís de dotar d’estabilitat el finançament dels serveis públics que a hores d’ara encara es paguen via subvenció mentre responen a drets socials adquirits per la ciutadania.
 • El foment d’un marc propi de relacions laborals que contribueixi a una ocupació de qualitat i a l’excel·lència dels serveis.

Joan Segarra, President de La Confederació apunta que “sigui quin sigui l’escenari polític resultant, aquestes eleccions són sens dubte decisives pel futur del nostre país; i com a sector econòmic amb alt valor afegit tenim un paper clau en la seva configuració”. En aquesta línia també recorda que “tenim ara al davant una clara oportunitat de repensar les polítiques públiques, vinculant-les a models econòmics més socials i sostenibles que ens ajudin a revertir la situacions de desigualtat i pobresa”.

 

Recommended Posts