12.11.2014 | Nota de premsa de la Taula del Tercer Sector

• La Taula ha publicat l’Informe sobre el dret a l’accés al sistema públic de salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya

La Taula del Tercer Sector Social, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, presenta un plec de mesures al Departament de Salut i al de Benestar Social i Família per evitar l’exclusió de milers de persones que viuen a Catalunya i que no poden accedir al Sistema de Salut. Les propostes s’inclouen a l’’Informe sobre el dret a l’accés al Sistema públic de Salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya’ que la Taula del Tercer Sector ha fet públic avui.

La Taula del Tercer Sector fa públic aquest informe quan es compleixen 2 anys de l’entrada en vigor del ‘Real Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per Garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions’. Per a la Taula del Tercer Sector el dret a la salut és un dret humà fonamental, amb independència a la situació administrativa de la persona, que està reconegut en nombroses normes nacionals i internacionals.

L’informe denuncia que com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD Llei 16/2012, de 20 d’abril del 2012, certs col•lectius queden sense cap tipus d’assistència sanitària a Catalunya i a Espanya. Ja que la salut s’ha d’entendre com un dret individual amb un clar component col•lectiu, públic i comunitari, l’aplicació del RD Llei és un retrocés en la protecció i garantia de drets fonamentals amb un impacte molt negatiu en la població per les conseqüències que pot tenir en la salut i benestar de les persones. L’informe sosté que aquest Reial Decret vulnera el principi d’equitat que fins ara guiava les polítiques de salut a Espanya, i que impedia la discriminació com una manera de prevenir les desigualtats socials en salut.

L’informe fet públic avui vol donar a conèixer de manera objectiva les conseqüències que suposa l’aplicació d’aquesta mesura entre els col•lectius en situació de vulnerabilitat i fer algunes propostes de millora a les administracions competents.

Els col·lectius més afectats per les mesures han estat principalment:

 • Persones immigrades estrangeres no comunitàries en situació administrativa irregular.
 • Persones en situació d’atur de llarga durada que puguin perdre la residència.
 • Joves en situació d’atur que no siguin beneficiaris dels seus pares.
 • Ascendents de nous nacionalitzats que han estat reagrupats i que ara no tenen possibilitats d’accés ja que per aconseguir l’autorització de residència han d’acreditar recursos suficients.
 • Persones que requereixen de tractament sanitari abans dels 3 mesos d’empadronament.

La instrucció del Departament de Salut per regular a Catalunya l’accés als Serveis Públics de Salut, volent apaivagar els efectes del Decret, ha permès crear el marc administratiu que permeti l’accés dels col•lectius exclosos pel Reial Decret, però en la pràctica continuen existint un seguit de normes que condicionen i limiten l’accés a milers d’homes i dones, adults i infants, que no tenen la seva situació administrativa regularitzada o que no disposen de domicili fix i, per tant, no poden empadronar-se, requisit imprescindible per a la tramitació de la Targeta Sanitària Individual.

La Taula del Tercer Sector denuncia que l’accés al sistema sanitari públic es veu limitat per a àmplies capes de població residents a Catalunya. És a dir, el Reial Decret per a tot l’Estat i la Instrucció per a Catalunya, en la pràctica han creat un conjunt de situacions en les que un nombre considerable de persones no poden accedir en condicions d’igualtat i equitat als serveis públics de salut.

L’informe inclou diverses propostes adreçades al CATSALUT per tal d’abordar i minimitzar aquest problema.

 • Eliminar el requisit del certificat de no ser assegurat i/o beneficiari de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 • Substituir el requisit d’antiguitat en el padró municipal per qualsevol altre document, vàlid en dret, donant valor als informes emesos per les entitats del Tercer Sector Social.
 • Formar i facilitar la informació correcta sobre l’aplicació de la normativa del Reial Decret Llei i les instruccions de la Generalitat de Catalunya a tots els professionals sanitaris, sobretot aquells/es que hagin de fer atenció directe i recepcionar persones. En aquest sentit, és necessària una gran tasca d’unificació de criteris a tots els centres sanitaris.
 • Que les dones embarassades, els menors, les víctimes de tràfic de persones i els sol•licitants de protecció internacional siguin inclosos i atesos des d’un primer moment, i posteriorment, el CatSalut faci les gestions necessàries per conèixer si la persona es beneficiària o no.
 • Cessar la facturació i cobrament de les visites a Urgències de persones estrangeres en situació irregular sense Targeta Sanitària Individual (TSI).
 • Que els impresos d’alta com a persona assegurada al CatSalut, un cop complerts i signats, serveixin com a declaració jurada de disposar d’ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.

La Taula del Tercer Sector recorda que és necessari poder garantir la cobertura universal sense cap tipus d’exclusió per a tota la població, independentment de la seva situació administrativa i amb totes les garanties necessàries en relació al reconeixement i exercici de dret que comporta.

Informe sobre el dret a l’accés al Sistema Públic de Salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya (PDF)

 

Recommended Posts