Skip to content

17.01.2020 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

  • El Col·legi de Treball Social compareix al Parlament per fer aportacions a la proposició de llei i assenyala algunes mancances en l’abordatge actual 
  • Les treballadores socials demanen aplicar el principi de l’interès superior del menor de manera transversal a totes les polítiques, no només a les d’infància

Barcelona | 17 de gener de 2020

La proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil, que es toba actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, ha comptat avui amb la compareixença de David Rodríguez en representació del Col·legi de Treball Social. Les seves aportacions han posat l’accent en la necessitat de preservar l’entorn de seguretat de l’infant o adolescent víctima d’un abús o maltractament i de disminuir la victimització secundària, així com d’aplicar el principi de l’interès superior del menor de manera transversal a totes les polítiques, i no només les d’infància.

Sota la premissa d’una protecció immediata, actualment quan s’inicia un procés per possible maltractament infantil se separa el menor del seu entorn vital, natural, relacional i quotidià, de manera que se sacrifica el seu entorn de seguretat per aïllar-lo del presumpte maltractador. Des de la pràctica del treball social es considera que s’ha de procurar no desarrelar l’infant del seu entorn, i David Rodríguez ha demanat “concretar les estratègies, els suports i els recursos que s’activaran per atendre al territori –i no en un centre— els casos que poden ser acompanyats des de l’entorn familiar”, incloent atenció i suport a la resta de familiars i, especialment, als menors d’edat que han conviscut fins al moment amb l’infant maltractat.

Pel que fa a la disminució de la victimització secundària, el Col·legi de Treball Social planteja que l’infant no hagi de reiterar el seu relat de la situació de maltractament viscuda, i que es doni certificació de veracitat i consideració d’evidència processal als informes tècnics derivats de les transcripcions d’entrevistes inicials dutes a terme pels professionals de l’àmbit psicosocial.

L’interès superior del menor, principi bàsic que regeix tota la legislació en l’àmbit d’infància, és un precepte que a parer del col·lectiu professional s’hauria d’aplicar amb una mirada integral a totes les actuacions: “Caldria permeabilitzar aquest principi en totes les polítiques actives, amb especial atenció a aquelles dirigides a persones adultes que poden afectar els infants que els envolten: habitatge, estrangeria, pobresa energètica, dependència…”, ha afirmat Rodríguez en seu parlamentària.

El portaveu del Col·legi de Treball Social ha incidit també en altres aspectes de la proposta de llei, com ara la necessitat de considerar tots els espais on l’infant es desenvolupa, i no només l’àmbit educatiu, o la possibilitat d’incorporar els infants maltractats per adults que no són els seus pares o tutors, en situacions no circumscrites exclusivament a l’àmbit intrafamiliar. Aquesta ampliació de la mirada permetria incloure víctimes de tràfic d’éssers humans, especialment en situacions de matrimoni forçat, explotació laboral o explotació sexual. En aquest sentit, ha apuntat que “no es pot protegir a mitges” i que “cal cercar proactivament les situacions de maltractament, més enllà d’estar atents als senyals d’alerta que puguin derivar en sospites fonamentades”.

Pel que fa a la figura del treballador o treballadora social, Rodríguez ha demanat que formi part “sempre i de forma prescriptiva” dels equips professionals que intervenen en casos de maltractament infantil, i que siguin considerats com a figures d’autoritat pública davant la població. També ha esmentat com a professionals estratègics els mediadors socioculturals i els coordinadors de parentalitat en l’àmbit judicial.