20180806_concurs-idees-innovadores06.08.2018 | Organitza Xarxa d’Innovació Social del Vallès

Ja està oberta la convocatòria de la 5ª edició del Concurs idees innovadores per a reptes socials 2018, amb l’objectiu d’identificar, fer emergir i accelerar la posta en marxa d’idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial.

S’hi poden presentar associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans (emprenedors, desocupats, etc.), cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, altres anàlogues a les anteriors.

Per tal de formalitzar la sol·licitud, cal descarregar i omplir els dos documents següents:

  • Declaració responsable de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, en els termes previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Formulari de presentació d’idees on es recull la informació per a la identificació i contacte amb els/les persones promotores així com els elements clau per a la valoració per part del jurat segons els criteris establerts en les bases de la convocatòria.

Els documents es poden entregar per correu electrònic a ccvoc.innovacio@ccvoc.cat o en format paper al registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Carretera N-150, km 15, Terrassa).

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 19 d’octubre de 2018.

Per a més informació, contacteu per correu electrònic a ccvoc.innovacio@ccvoc.cat  o truqueu al 93 727 35 34 (extensió 462).

Bases del concurs (PDF)

 

Recommended Posts